Výstava ateliérových prací

Rokycany pěšky

Filip Ohlsen

Anotace

Rokycany jsou v současnosti definované záplavou aut a roztříštěnou strukturou v nejužším centru. Projekt si dává za cíl začlenit problémovou lokalitu kolem železniční trati do fungování města. Trať zde tvoří fyzickou bariéru a stává se obtížně překročitelným prvkem s nehostinným prostředím v jeho bezprostředním okolí. Důraz je kladen na maximální komfort chodce. Dotvořena je tak nová zelená enkláva města, která dotváří zelený okruh kolem něj. Ten nyní město obíhá pouze podél vodních toků a není spojený. Navrhovaným řešením je i nová zástavba. Její forma vytváří městsky funkční prostředí s novou pěší osou. Ta proměňuje brownfieldy a nános komerčních objektů v dané části. Oblast působící vyloučeným dojmem je začleněna do fungování centra a jeho návaznosti na okolní čtvrti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel