Výstava ateliérových prací

Příkosický potok

Michal Bartek

Anotace

Význam práce so živou zložkou v povodiach vodných tokov rieši alebo čiastočne eliminuje erózne ohrozenie poľnohspodárskych plôch v jej bezprostrednom okolí. Necitlivým zaobchádzaním v povodiach tokov sa zvyšuje hrozba tzv. bleskových povodní vznikajúcich z povrchových zrážkových vôd. Tento problém postihuje lokality v stredných až dolných partiách povodí kde priestor funguje ako „lievik”. Včasným plánovaním krajiny a postupnými rozvážnymi krokmi sa dajú ochrániť urbanizované časti obcí. V návrhu sa uvažuje s vytvorením suchého poldra v strednej časti Příkosického potoka.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.