Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

OSTROVY ZTRACENÉ URBANITY - HORNÍ LIBEŇ

Tereza Pružincová

Anotace

Urbanistický návrh v riešenom nezastavanom uzemí mestskej štvrte Horná Libeň kládol dôraz na čiastočné zrevitalizovanie historickej stopy zástavby so snahou obnoviť mestský blok, ktorý bol až na nárožný dom reštaurácie U Karla IV. zbúraný. Koncepcia návrhu sa snaží obsiahnuť dve roviny s cieľom navrátiť mestskosť riešenému prostrediu prostredníctvom návratu ku koreňom urbanity. A to, cez obsahovú stránku uplatnením polyfunkčnosti daného prostredia a cez výrazovú stránku uplatnením širšej škály výtvarno-kompozičných kategórii, opierajuc sa o tvaroslovie a proporčnosť existujúcej okolitej zástavby pretavenej do novotvarov v podobe jemnej plasticity, farebnosti a ďalších výrazových prvkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák