Výstava ateliérových prací

Anotace

Toto místo vnímám jako výsledek zásahu lidské činnosti, ve kterém se skrývají historické a kulturní hodnoty Horní Plané. V návrhu navracím krajině její přirozený charakter pomocí obnovy vodních toků, propojení původních osad obnovou zaniklých historických cest a navrácení schopnosti zasakování vody do krajiny. Je třeba přeměnit rozsáhlé monokultury lesů na lesy smíšené. Navrhuji zabezpečení zemědělského využívaní krajiny. Její trvale udržitelný rozvoj, který bude respektovat jak její hospodářský potenciál, tak ochranu a rozvoj přírodních hodnot. Jako zásadní řeším ochranu břehového pásma proti necitlivému zásahu lidské činnosti, která by ho mohla nevratně ohrozit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.