Výstava ateliérových prací

DENNÝ STACIONÁR_POD TRAŤOU

Jasmín Al-Husseinová

Anotace

Riešené územie je situované na roh Běloveskej, Raisovej a Pražskej v súčasnosti využívané ako plochy parkoviska a drobné služby. Pražská ulica, tvoriaca hlavnú dopravnú tepnu v meste, preťala pôvodnú blokovú zásahu a natrvalo zmenila výraz mesta. Pozdĺž územia vedú železničné koľaje v podobe násypu, ktoré vytvárajú urbanistickú a vizuálnu bariéru, čím delia mesto na severnú a južnú časť. Základnou myšlienkou konceptu je snaha o začlenenie obyvateľov denného stacionáru do mestskej štruktúry a zapojiť ich do mestského života. Pretvorenie vágnych nesúrodých parkovacích plôch v centre na funkčne atraktívnejšie. Vytvorenie sociálne bezpečných a pokojných plôch v blízkosti železničnej a autobusovej stanice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov