Diplomové práce

PŘEDPOLÍ TROJSKÝCH MOSTŮ

Hrabánek Roman

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá transformačním územím v okolí trojských mostů, které je od svého okolí odříznuto dopravními stavbami. Cílem je tuto bariéru potlačit, propojit území s řekou a okolní zástavbou, a navrhnout polyfunkční urbánní strukturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.