Diplomové práce

Ideální stav vesnice ve středočeské krajině

Bc. Helena Znamenaná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomního projektu je navrhnout urbanisticko – krajinářské zásahy v obci Jenštejn – doplnit chybějící vybavenost v intravilánu obce. Snaha o určení vztahu sídla ke krajině, zlepšení její prostupnosti (aleje, cesty) a návaznosti na okolní sídla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.