Závěrečné práce

Isle

Bc. Michaela Fišerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

NÁVRH OBJEKTU NA ÚZEMÍ VYSOČANY BROWNFIELD, ZALOŽENÝ NA PRINCIPU UDRŽITELNÉHO NAVRHOVÁNÍ Návrh Návrh veřejného prostoru, objektu, jež navazuje na předchozí studie území (studie území potoka Rokytka a nový regulační plán pro oblast Vysočany brownfield). Návrh se zaměřuje na nejslabší část Vysočan brownfield, která je ale zároveň místem s největším potenciálem pro opětovné využití – Vysočany brownfield severovýchod. Hlavním záměrem návrhu je ukázat možnosti udržitelného navrhování. Cíle Dodržení veškerých pravidel pro novou výstavbu, určených předchozími studiemi. Ty zajišťují udržitelnost návrhu jak v měřítku objektu, tak oblasti jako celku. Návrhem prověřit použitelnost těchto pravidel (regulativů) v praktickém navrhování – návrh objektu, návrh prostorů. (Pravidla jsou obecně založena na zdravém vztahu mezi přírodou a zástavbou.) Návrh dlouhodobě udržitelný s důrazem na symbiózu mezi budovou a jejím okolním prostředím (v jakémkoliv měřítku z hlediska ekonomického, ekologického, sociálního a estetického) Zhodnocení nově nalezených postupů v navrhování Strategie návrhu Design založen na kritickém myšlení, zhodnocení území z hlediska navržených pravidel, podmínkách a možnostech daného území. Pokus o využití alternativních metod navrhování modifikovaných pro udržitelný design – parametrické navrhování; parametry jsou definovány potřebami udržitelného navrhování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.