15121

Ústav prostorového plánování

Ústav se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýzkumnou i praktickou činnost prostorového plánování jako managementu změn fyzického i sociálního prostředí. V pedagogické činnosti připravujeme architekty pro činnost v oboru územní plánování. Zajišťujeme výuku modulu magisterského studia prostorové plánování.

Aktuální informace na facebooku.

Nejbližší události

St 29/5 13:00 - 29/5/2024 19:00

Kritiky ateliéru Šindlerová

Doktorské studium na ústavu

Pro Akademický rok 2024/25 vypisujeme dvě doktorská témata ve studijním programu Smart Cities:

1. Ekonomické hodnocení veřejných statků metodami hedonických cen

2. Udržitelná městská mobilita a dostupnost

Školitel Jakub Vorel, školitel specialista Lukáš Makovský, Ondřej Přibyl

 

a jedno téma ve studijním programu Urbanismus a územní plánování

3. Faktory generované dopravy

Školitelka Veronika Šindlerová

Výuka

Garantujeme výuku v předmětech magisterkého studia Fakulty architektury v programech Architektura a Urbanimus a dual degree studijního programu Smart Cities. Podílíme se na výuce ve studijních programech Krajinářská architektura a Design. Vybrané předměty nabízíme studentům zahraničních univerzit v programu EuroTeQ.  

Garantujeme výuku v Modulu prostorové plánování, který obdržel mezinárodní certifikaci kvality výuky Quality Recognition  Asociace evropských škol plánování (AESOP).

Praktickou výuku zajišťujeme v ateliéru Veroniky Šindlerové, který se zaměřuje na urbanismus a plánování rozvoje území a v ateliéru Šimona Vojtíka, který se zaměřuje na návrh kvalitního městského prostoru.

V doktorském stupni působíme ve studijním programu Architektura a urbanismus a Smart Cities.

Podílíme se na vzdělávání odborníků z praxe: zajišťujeme přípravný kurz ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy na úseku územního plánování (ZOZ)

Představení certifikátu Quality Recognition AESOP

Výzkum

Zaměřujeme se na výzkum v oblasti prostorové mobility, rozvoje území na lokální a regionální úrovni, ekonomických souvislostí rozvoje území, prostorových dopadů záměrů a politik.

Výzkumné priority ústavu

  1. Udržitelný rozvoj území: regenerace urbanizovaných území, město krátkých vzdáleností, dostupnost veřejných infrastruktur, ekonomicky, ekologicky a sociálně únosné využití území.
  2. Ekologie měst a krajiny: městská krajina, ekosystémy, urbánní metabolismus, rezilience.
  3. Inovace nástrojů plánování a managementu území
  4. Nástroje ex-ante hodnocení dopadů záměrů, programů a politik na jednotlivé složky území.
  5. Využití velkých dat a modelovacích technik pro analýzu procesů v území.
  6. Udržitelná mobilita a sídelní struktury.

Vybrané knihy

 

Vybrané projekty

Modely oceňování veřejných statků pro účely prostorového plánování (TAČR)

Rozvojový potenciál obcí a regionů (TAČR)

Hodnotící simulační modely prostorového utváření měst (GAČR)

Aplikace multi-agentního modelu MATSim pro simulaci dopravních opatření v ORP Ústí nad Labem (OP VVV)

Chytrá města (TAČR: National Competence Center - Cybernetics and Artificial Intelligence)

Efekty územně determinovaných projektů (TAČR)

Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (TAČR)

Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy (TAČR)

 

Koncepce občanského vybavení – uplatnění standardů dostupnosti mateřských škol ve městě.

Vědecké konference

Pořádáme vědecké konference SVK:

Mě100: ekonomické aspekty rozvoje území 

People-City.Transport: udržitelná městská mobilita

Soutěže

Pořádáme Urban Design Award: mezinárodní soutěž o nejlepší urbanistický projekt

Praxe

 

Veronika Šindlerová, Jindřich Felcman: Územní studie Kvasiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.