Diplomové práce

Zelené bydlení Veleslavín

Bc. Hoang Nguyen

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce řeší území areálu bývalé teplárny nacházející se ve střední části katastrálního území Veleslavína. Jejím cílem bylo navrhnout ekologickou obytnou čtvrť s vyváženou sociální skladbou obyvatel. Při zpracování návrhu byl především kladen důraz na dosažení minimální energetické náročnosti budov, pasivní a aktivní využití sluneční energie, udržitelné nakládání s dešťovými vodami a výrazné omezení automobilové dopravy s prioritou pěších a cyklistů. Řešené území bylo rozděleno do jedné nezastavěné části a tří částí tvořených seskupením domů. Nachází se zde bytové domy, rodinné domy se třemi byty, soukromé rodinné domy, komunitní centrum a dům pro seniory. Parkování se nachází na okraji jednotlivých částí a využívá se systému carsharingu. Namísto stávající železniční tratě vedoucí na kraji území byla vybudována nová cyklostezka. Celý návrh zdůrazňuje myšlenku společného trávení času na obytných plochách, na kterých se nachází posezení, dětské hřistě a komunitní zahrádky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.