Studentské projekty

Stadion Strahov

Veronika Indrová

Přehlídka diplomových prací 2017, 1. cena a hlavní cena společnosti Olympus

Tématem diplomové práce je ideové řešení Masarykova stadionu, jednoho z největších „brownfields“ na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem je najít obecné východisko z dnešní situace, kdy na Strahově existuje impozantní památkově chráněné hmotné reziduum dvou historických epoch a tradic, prvorepublikové sokolské a socialistické spartakiádní, které však není funkčně ani ekonomicky životaschopné.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.