Modul Počítačové navrhování / Design Computing

Modul Počítačové navrhování/Design Computing (Modul PN) nabízí uchazečům komplexní znalosti v rámci digitalizace ve všech fázích projekční činnosti, přípravy a realizace staveb i jejich dalšího užívání. Absolventi modulu budou připraveni na práci architekta - digitálního lídra, který je schopen vést inovativní, efektivní a udržitelné špičkové architektonické projekty. Absolventi najdou uplatnění v současném propojeném světě, kde se spolupracuje v mezinárodních expertních týmech projekčních, realizačních i vědeckých.

Modul Počítačové navrhování / Design Computing je součástí magisterského studijního programu Architektura a urbanismus, oboru Architektura na Fakultě architektury ČVUT. 

Garanti modulu: 

prof. Dr.-ir. Henri Achten, 

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., 

Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.

 

1.    Anotace modulu

Digitalizace ve všech fázích projekční činnosti, přípravy a realizaci staveb i jejich další užívání jsou základním mottem připravovaného programu Stavebnictví 4.0. Vysoké školy by měly na tuto výzvu, která je podporovaná vládou České republiky, reagovat. Modul Počítačové navrhování / Design Computing nabízí komplexní znalosti v rámci digitalizace již zmíněných oblastí. Studenti absolvující modul Počítačového navrhování budou připraveni na funkci architekta - digitálního lídra, který je schopen vést inovativní, efektivní a udržitelné špičkové architektonické projekty. Je velice důležité, že se absolventi uplatní v současném propojeném světě, kde se spolupracuje v expertních mezinárodních týmech projekčních, realizačních i vědeckých.

 

2.    Přijetí do modulu

Ke studiu modulu budou zapsáni zájemci z řad přijatých studentů do magisterského studia oboru Architektura na začátku 7. semestru studia po absolvování povinného pohovoru.  Uchazeči musí předvést svoje dovednosti a znalosti základní počítačové gramotnosti – využití CAD softwarů a základních principů digitálního navrhování.

 

3.    Profil absolventa 

Absolventi oboru budou odborně připraveni pro práci architekta – digitálního lídra v projekčním ateliéru i v realizační firmě v České republice a v zahraničí. Absolventi též získají znalosti potřebné pro práci ve výzkumných týmech univerzit v ČR i ve světě, které se zabývají obory:  

 • počítačové navrhování
 • simulace, analýzy, optimalizace
 • digitální fabrikace
 • aplikovaný  i teoretický digitální výzkum 
 • vývoj softwaru

V současnosti je již uzákoněno v mnoha státech Evropské unie, že veřejné zakázky se posuzují povinně z datových modelů – tzv. informačních modelů budov BIM. Digitální datový model zahrnuje celý proces od koncepčního návrhu a vlastní projekční fáze přes realizaci (management a řízení výstavby) až po užívání budov (facility management).  Je nutné si uvědomit, že architekti by měli mít takové znalosti, aby mohli převážnou část těchto procesů kontrolovat a ovlivňovat.  


Absolventi modulu Počítačové navrhování:

 • dokáží využít datový model na pokročilé úrovni – zpracovávat další procesy jako analýzy, simulace, optimalizace pro navrhování i realizaci 
 • budou specialisté na pokročilé návrhové techniky, pokročilou geometrii konstrukcí
 • zvládnou se orientovat v pokročilé stavební výrobě, založené na robotice a rapid prototyping
 • prosadí se v inovativním plánování měst
 • tvůrčím způsobem doplní specialisty v mezioborové spolupráci
 • budou splňovat požadavky uznaného oboru pro autorizaci ČKA pro obor architektura. 

 

4.    Organizace modulu

Výuka modulu Počítačové navrhování / Design Computing bude založena na systému výuky stávajícího oboru Architektura a urbanismus včetně kreditového rozsahu. Bude zachovávat princip proporcionality mezi teoretickou a ateliérovou výukou. Modul je připraven v českém jazyce a posléze je možné některé předměty nabídnout i v anglickém jazyce.

 

5.    Struktura výuky modulu 

Stávající povinné předměty magisterského stupně oboru Architektura

Stávající povinně volitelné předměty magisterského stupně se stanou povinnými pro modul Počítačové navrhování/ Design Computing

 • Počítačová grafika II, kde  se studenti seznámí s novými typy prezentačních nástrojů, které vedle klasických prezentacích se uplatní ve web aplikacích, při přednáškách i při různých sdílených informacích. Důležitou součástí Počítačové grafiky II je prezentace virtuální reality i rozšířené reality. Studenti se mohou aktivně v prostorách MOLABu projít virtuální realitou různých architektonických modelů. Výuka je primární přípravou pro práci v experimentálních ateliérech Počítačová grafika II navazuje na Počítačovou grafiku I – povinně volitelný předmět v bakalářském studiu.
 • PRI I. – Prostorová informatika GIS (databázové systémy)
 • Upravené povinně volitelné předměty magisterského stupně se stanou povinnými pro modul Počítačové navrhování/ Design Computing
 • Počítačové navrhování III./ Design Computing III. (upravená Matematika II) – pokročilá geometrie v architektuře, matematicky popsané geometrické objekty, využití skriptování.
 • Pozemní stavitelství VII. – pokročilé materiály, využití robotiky ve stavebnictví

 

Nové povinně volitelné předměty

Počítačové navrhování I.-II./ Design Computing I.-II. (viz níže zpracované syllaby, kde se student seznámí s následujícími tématy: teorie současné architektury, metodika současného navrhování,  pokročilé parametrické navrhování, rapid prototyping, AI, robotika, automatizace, simulace, analýza, optimalizace, CAD/CAM, data minig, pokročilá práce s daty, BIM.

 

6.    Ateliéry 

Modul Počítačové navrhování / Design Computing  nabízí studentům výuku v ateliérech Ústavu modelového projektování.  V ateliérech je podstatný proces navrhování pomocí nástrojů pro pokročilé navrhování (softwary a aplikace) - nástrojů, které se v současnosti běžně používají ve větších architektonických kancelářích. V realizačních ateliérech se studenti soustředí na různé typy digitální fabrikace s přesahem do výroby prototypů. Výsledná prezentace v ateliérech se zaměří na kvalitní výstupy i s ohledem na nové typy prezentací.


Návrhy budou reagovat na následující techniky a informace: analýzy, simulace, geometrické zákonitosti, parametrický design, performativní design, optimalizace, pokročilá výroba, pokročilé materiály… Bude kladen důraz na týmovou mezioborovou spolupráci. 


Možná zadání ateliérů: aplikace inovativních konstrukčních a robotických systémů, sdílených prostorových konceptů, typologie i mobility v architektuře a urbanismu. 

Ateliéry budou díky propojení se studenty Ph.D.  též důležitou výzkumnou platformou,  tvůrčími think-tanky. Díky návaznosti na doktorský program se ateliérová tvorba bude věnovat i alternativním principům navrhování staveb a celků. 

 

Diplomní seminář a diplomní projekt: 

témata budou vycházet z využití nových procesů navrhování, nových technologií, inovativních  systémů, nových materiálů a interdisciplinarity.

 

7.    Využití stávajících předmětů

 • Počítačová grafika 2 (pokročilé prezentace) – přehled aktuálních prezentačních technik pro architekty – 2D grafika, video, virtuální realita, rozšířená realita (augmented reality)
 • Prostorová informatika I. – GIS, geografický informační systém
 • Pozemní stavitelství VII. - bude obsahovat 4 přednášky z dříve navrženého předmětu Počítačového navrhování III. / Design Computing III: Materiály / Materials , který se ruší. 
 • Počítačové navrhování III. / Design Computing III.: Geometrie / Geometry – nahradí Matematika II.

 

8.    Obsah nově zaváděných předmětů

 • Počítačové navrhování II. / Design Computing II: Architektura / Architecture - současná architektura 
 • Počítačové navrhování I. / Design Computing I Informační model budovy – BIM: teoretický rámec s aktuálními informacemi z České republiky a ze zahraničí, seznámení se s typy analýz a simulací

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.