Ateliér krajinářsko-urbanistický projekt – ATKU

Cíle

Seznámení posluchače s problematikou urbanisticko-krajinářského projektu v širších souvislostech.

Způsob zadání

Návrh komplexní urbanisticko-krajinářský plán většího územního celku. Plán bude zaměřen převážně na veřejný prostor nebo na krajinu a kontrolní mechanismy pro jeho vytváření a dlouhodobou perspektivu. Součástí projektu bude problémová mapa vyjadřující potenciál a limitující faktory, topografické analýzy, studie historických podkladů, demografie, hydrologie, geologie, klima (převládající větry, kontrola zastínění atd.) rozbor stávající vegetace, doprava. Projekt bude řešit hmotovou dispozici budov a inženýrských  projektů, vegetaci a její kosterní druhovou skladbu, všechny formy dopravy, sítě, případně etapizaci  provedení. Projekt bude zohledňovat principy tzv. zelené infrastruktury a územního systému ekologické stability.

Způsob práce

Seznámení s aspekty navrhování bytových staveb formou tematicky zaměřených přednášek, rešerší realizovaných projektů, rozborů řešené lokality. Vlastní výuka probíhá formou průběžných konzultací a společných prezentací zaměřených na: stavební program – koncept – návrh – konstrukci – materiály –prezentaci – atd.

Požadované výstupy

  • plány v měřítku 1:5000 (širší vztahy), 1:2000 anebo 1:1000
  • schematické řezy, axonometrie nebo nadhledová perspektiva
  • další pohledy reprezentující návrh a technická zpráva.
  • fyzický model ve vhodném měřítku

Kritéria hodnocení

Způsob práce během semestru – argumentace – zacházení s úlohou, účast na konzultacích, získané znalosti / dovednosti, realizovaný výsledek, prezentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.