1. Udržitelné město

Urbanismus: ulice, náměstí, města. Historické a moderní urbánní celky, udržitelnost jejich charakteru. Suburbanizace a urban sprawl  (logistika, nákupní, kulturní centra, volný čas). Ekologické důsledky urbanizace a suburbanizace. Město jako organismus – hledání rovnováhy mezi městským a přírodním prostředím; toky energií a odpadů. energeticky úsporné? Vztah formy zástavby a nároků na (přírodní) prostředí, přírodní zdroje, energii. Usilování o udržitelné město: jaké prostorové uspořádání města je udržitelné – má být zelené? kompaktní? Diskuse o možných formách ekologického města a života v něm.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.