Nauka o stavbách VI

V KOSu se přihlašujte do předmětu 518NS5 Nauka o stavbách 6! V rozvrhu je předmět uveden jako NS5 (7. semestr, středa 15:00 - 16:30, posluchárna 155).

OBSAH PŘEDMĚTU

Zdravotnické stavby
přednášející Doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc. a Ing. arch. Michal Juha
Historický vývoj typologické sklady zdravotnických staveb. Zastavovací plán nemocnice, její části a vzájemný vztah. Vyšetřovací a léčebný komplement (univerzální ošetřovací jednotka, filtry u operačních sálů, JIP, RTG, ambulance), hospodářská část, doprava. Rekonstrukce a humanizace nemocnic. Současné realizace a tendence.
podklady: přednášky a skripta Zdravotnické stavby – (Fořtl-Juha)
 
Lázeňské stavby
přednášející Doc. Ing. arch. Karel Fořtl, Csc. a Ing. arch. David Belko, Ph.D.
Komplexní lázeňská léčba, vodoléčba – vodoléčebný sál a buňkové koupele, nové trendy a současné realizace.
podklady: přednášky a disertační práce Lázeňská péče - vývoj, trendy, procedury (Belko)
 
Vysokoškolské a výzkumné soubory
přednášející Doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo
Terciální stupeň škol, s jeho specifickými potřebami a zařízeními pro péči o studenty, přednáškové sály, laboratoře. Problematika velkých areálů.
podklady: přednášky a Stýblo Z., Školské stavby, Nakladatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7, část B-H, L, M

Obchodní centra
přednášející Doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo
Velké distribuční areály, shell & core a fitout, upřednostňované moduly a výšky. Nákupní středisko jako fenomén konce 20. století, jeho specifické potřeby, provozní a komunikační řešení. Problematika velkých areálů a jejich propojení nákupními mally jako kvaziveřejnými prostory. Vztah nákupního střediska a osídlení, včetně dopravy a parkování i provozně ekonomickými zásadami formujícími hmotové řešení, zejména preferenčním užívání jednotlivých úrovní ve vztahu k terénu.
podklady: přednášky
 
Dopravní stavby
přednášející Doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Veřejná komunikační síť - základní principy trasování silnic a dálnic, mosty, protihluková ochrana. Formy zklidnění městských komunikací, městské komunikace jako architektonický prostor, pěší zóny kombinované s městskou hromadnou dopravou, bezbariérovost v systému veřejné dopravy.
Městská hromadná doprava - autobusové zastávky a autobusová nádraží, tramvaje, tramvajové tratě, zastávky a uzly, metro a městská železnice
Železnice - základní kategorie, principy trasování v krajině a v sídelních útvarech, typy prostorového uspořádání železničních zastávek a nádraží a jejich urbanistické souvislosti, železniční mosty a tunely, horské tratě, vývojové tendence v železniční dopravě, vysokorychlostní železniční systémy (TGV, ICE), nekonvenční dráhy.
podklady: přednášky a skripta Dopravní stavby (Kotas)
 
Sportovní stavby
přednášející Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.
Stadiony a haly - půdorysný a prostorový tvar velkokapacitních hledišť, velkoprostorové konstrukce (typy konstrukcí, zdůvodnění použitých konstrukcí – hlediska architektonická, funkční, ekonomická, konstrukční zásady a přednosti konstrukcí).
Využitelnost staveb pro OH, stavby dočasné pro významné sportovní události. Mobilní konstrukce zastřešení a hracích ploch.
podklady: přednášky, učebnice Sportovní stavby (Navrátil, Mudra, Malý) a skripta Občanské stavby – Sportovní stavby (Paroubek, Navrátil)

UKONČENÍ PŘEDMĚTU
Ukončení formou zkoušky. Zkouška je ústní,  otázky z jednotlivých typologických okruhů (příprava min 15 minut -forma esejové otázky, kreslení typologických schémat, poznávání staveb, ...)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková