15118

Ústav nauky o budovách

Ústav zajišťuje pedagogickou a výzkumnou činnost v oboru nauky o stavbách, jíž se podle předmětu zkoumání – stavebních typů – zjednodušeně říká typologie. Typ je chápán jako základní skladebný prvek vystavěného prostředí, nejefektivnější odpověď na běžné zadání a situaci. Díky poznání zákonitostí skladby typu a atypu se studenti učí vytvářet harmonické, efektivní a stabilní vystavěné prostředí, které je bohaté na podněty a srozumitelné zároveň.

Nejbližší události

Type is cool!

Výuka probíhá v devíti teoretických předmětech doplněných šesti vertikálními ateliéry, které se věnují aplikaci poznatků i metodice architektonického návrhu. V rámci ústavu rovněž fungují čtyři základní ateliéry.

Předměty v bakalářském studiu se věnují základům typologie (NS I – základy navrhování; NS II – obytné budovy), typologii běžných občanských staveb (NS III – obchod, práce, rekreace; NS IV – kultura, výuka, sport) i metodice navrhování a komunikace (KI – koncept a interpretace). Specifičností návrhu velkých, technologicky a provozně složitých staveb, které zpravidla tvoří vyšší celoměstskou, regionální či nadregionální vybavenost (NS V – velké a provozně náročné stavby) i jinými než typologickými strategiemi navrhování (NS VI – typologie v posttypologické době) se zabývají oba magisterské předměty.

Od září 2019 je ústav garantem výuky magisterského modulu Development (garantem je doc. P. Hlaváček), jehož součástí jsou i předměty magisterského studia Development I - Základy developmentu nemovitostí a Development II - Základy řízení projektů a ateliérová výuka tohoto modulu. Cílem studia je lépe porozumět developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí.

Pracovníci ústavu se podílejí na řadě výzkumných úkolů v rámci zadání Grantové agentury ČR (např. výzkum prostředí pro osoby s postižením Parkinsonovou nemocí pod vedením prof. Šestákové - 2018) či Technologické agentury ČR (např. probíhající výzkum týmu prof. Šestákové zaměřený na hledání nových metod pro implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení a výzkumy týmu prof. Kohouta a doc. Tichého: výzkum udržitelného a dostupného bydlení ve strategických plánech sídel - 2019 a výzkum modelů sociálního bydlení - 2017). Výzkumná zadání přicházejí od státních institucí (např. projekt seniorského bydlení zadaný Státním fondem rozvoje bydlení nebo analýza systémů sociálního bydlení a publikace Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením požadovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí) i od soukromého sektoru (např. podpora výzkumu pražských subcenter). Některé výzkumné úkoly byly podpořeny neziskovým sektorem (podpora Visegrádského fondu a Nadace Heinricha Bölla pro čtyřletý výzkumný projekt Sídliště, jak dál?). Pracovníci ústavu se rovněž podílejí na organizaci místních i mezinárodních konferencí (European Habitat 2016 a European Urban Forum) a výzkumné výsledky jsou podkladem pro publikační činnost ústavu.

Ústav pořádá dvě pravidelné konference, od roku 2007 konferenci Architektura dětem (garantuje prof. Šestáková) a od roku 2008 konferenci reVize Typologie (garantuje prof. Kohout).

Ústav nauky o budovách je zároveň expertním pracovištěm druhové a tematické typologie. V ústavu působí neformálně několik pracovišť zabývajících se různými aspekty teorie staveb, například jde o centrum bytových staveb vedené prof. Kohoutem a doc. Tichým a středisko školských staveb soustředěné okolo doc. Stýbla. Prof. Šestáková vede dva specializované týmy: jeden je zaměřen na přístupnost vystavěného prostředí a jeho přizpůsobování potřebám specifických skupin obyvatel (senioři, zdravotně postižení, osoby se specifickými onemocněními apod.), druhým je Architektura dětem, zabývající se vztahem staveb a jejich nejmladších uživatelů. Prof. Navrátil je specialistou na problematiku sportovních staveb a arch. Juha vede tým zabývající se stavbami zdravotními.

MODUL DEVELOPMENT

Cílem studia je lépe porozumění developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí. Jedná se o rozšíření pohledu na stavby o rozměr socio-ekonomický (financování, marketing, obchod) a procesní (právo a management). Absolventi by měli zvládat výzvy udržitelné, ekonomicky proveditelné a společensky zodpovědné výstavby a nalézt tak lepší uplatnění v projekčních i developerských týmech.

Absolvent modulu získá kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru architektura ucelené vzdělání v oblasti developmentu.

Modul Development (DEV) je předepsanou profilovanou skladbou předmětů a diplomové práce postaven tak, aby se absolvent mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v České komoře architektů o autorizaci v oboru architektura. Do studijního modulu je nutné se přihlásit před začátkem semestru 1. ročníku magisterského studia.

POVINNÉ PŘEDMĚTY

  • development I, II
  • nauka o stavbách VI
  • urbanismus V, VI, VII
  • územní plánování II, III
  • prostorová informatika I
  • ateliér ATV
  • diplomní seminář

ATELIÉROVÁ VÝUKA

Ateliér ATSS, ATU, ATVZ, ATRN, ATV musí student přihlášený do modulu DEV absolvovat se zaměřením na tento obor. Povinné zadání pro modul Development:

Ateliér – soubor staveb, ATSS: Práce bude obsahovat základní analýzu místa (historie, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, doprava, životní prostředí, morfologie, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (plochy, provozy, vztahy, koncept, cílová skupina, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, standard, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění.

Ateliér – urbanismus, ATU: Práce bude obsahovat základní analýzy místa (historie, socio-ekonomické parametry, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, veřejná prostranství, doprava, životní prostředí, morfologie terénu, zástavby, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (kapacity, způsob a intenzita využití ploch, provozy, vztahy, koncept, cílové skupiny, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění.

Ateliér – volné zadání, ATVZ: Práce bude zaměřena na projekty buď na zadání veřejné správy (veřejný projekt) nebo na soukromá zadání (soukromý projekt) s vyšším investovaným kapitálem než cca 100 mil. Kč. Práce bude obsahovat formulaci investiční strategie – funkce, lokalita, kvalita, kvantita, obhajoba zvolené lokality, formulace zadání klienta pro projektové práce na základě studie proveditelnosti, integrace zadání klienta do architektonického výrazu, dispozičního a konstrukčního řešení, vyhodnocení projektového návrhu (designu) a jeho optimalizace z pohledu budoucí hodnoty a investičních nákladů.

Ateliér – realizační projekt, ATRN: Realizační projekt navazuje na studii projektu z předchozích ateliérů. Projekt řeší pokračování v realizaci projektu až po jeho vyhodnocení a zajištění provozu projektu ve zjednodušené formě: příprava podkladů a organizace výběru metody a způsobu realizace stavební fáze projektu, návrh struktury modelového řešení úprav návrhu (designu) projektu během jeho stavební realizace, příprava převzetí projektu, kolaudace, katastr, vady a nedodělky, garance, zádržné, správa a údržba, pojištění, účetně daňové zatřídění, technická infrastruktura (média – elektřina, plyn apod.) a vyhodnocení projektu.

Ateliér – volitelný, ATV (povinný pro modul DEV): Studenti absolvují volitelný ateliér jako modelaci vlastního záměru s cílem upozornit na míru rizika a dopady na konkrétní projekt.

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ A PROJEKT

Diplomní seminář, DS (povinný pro modul DEV): Diplomní seminář bude kromě obecných analýz (historie, socio-ekonomické parametry, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, veřejná prostranství, doprava, životní prostředí, morfologie terénu, zástavby, okolní vlivy, záměry v území atd.), dále stanovení, event. doplnění programu (kapacity, způsob a intenzita využití ploch, provozy, vztahy, koncept, cílové skupiny, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, charakter, výraz, reference) obsahovat i základní podklad pro zpracování studie proveditelnosti (odhady o ceny pozemku, výši jednotkových cen na nákladové i výnosové straně).

Diplomní projekt, DP: Diplomní projekt bude obsahovat základní analýzu místa (historie, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, doprava, životní prostředí, morfologie, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (plochy, provozy, vztahy, koncept, cílová skupina, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, standard, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění. Dále bude projekt obsahovat studii proveditelnosti (základní přehled nákladů a výnosů, určení doby návratnosti, dobu trvání projektu, exitovou strategii atd.).

Garantem studia v modulu Development je Ústav nauky o budovách. Zadání diplomního projektu musí být odsouhlaseno garantem modulu, pokud je projekt absolvován na jiném ústavu než 15118.

Účastníci konference Architektura dětem diskutují v předsálí.
Konference reVize Typologie 2019 se zaměřila na zadávání veřejných staveb.
Tradiční workshop Překonejme bariéry se rozbíhá v atriu FA ČVUT.
Závěrečná debata přednášejících konference Město – iniciátor rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.