15118

Ústav nauky o budovách

Ústav zajišťuje pedagogickou a výzkumnou činnost v oboru nauky o stavbách, jíž se podle předmětu zkoumání – stavebních typů – zjednodušeně říká typologie. Typ je chápán jako základní skladebný prvek vystavěného prostředí, nejefektivnější odpověď na běžné zadání a situaci. Díky poznání zákonitostí skladby typu a atypu se studenti učí vytvářet harmonické, efektivní a stabilní vystavěné prostředí, které je bohaté na podněty a srozumitelné zároveň.

Type is cool!

Výuka probíhá v devítii teoretických předmětech doplněných šesti vertikálními ateliéry, které se věnují aplikaci poznatků i metodice architektonického návrhu. V rámci ústavu rovněž fungují čtyři základní ateliéry.

Předměty v bakalářském studiu se věnují základům typologie (NS I – základy navrhování; NS II – obytné budovy), typologii běžných občanských staveb (NS III – obchod, práce, rekreace; NS IV – kultura, výuka, sport) i metodice navrhování a komunikace (KI – koncept a interpretace). Specifičností návrhu velkých, technologicky a provozně složitých staveb, které zpravidla tvoří vyšší celoměstskou, regionální či nadregionální vybavenost (NS V – velké a provozně náročné stavby) i jinými než typologickými strategiemi navrhování (NS VI – typologie v posttypologické době) se zabývají oba magisterské předměty.

Od září 2019 je ústav garantem výuky magisterského modulu Development, jehož součástí jsou i předměty magisterského studia Development I - Základy developmentu nemovitostí a Development II - Základy řízení projektů. Cílem studia je lépe porozumět developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí.

Pracovníci ústavu se podílejí na řadě výzkumných úkolů v rámci zadání Grantové agentury ČR (např. výzkum prostředí pro osoby s postižením Parkinsonovou nemocí pod vedením prof. Šestákové) či Technologické agentury ČR (např. výzkum modelů sociálního bydlení ukončil tým prof. Kohouta a doc. Tichého v roce 2017). Výzkumná zadání přicházejí od státních institucí (např. projekt seniorského bydlení zadaný Státním fondem rozvoje bydlení nebo analýza systémů sociálního bydlení a publikace Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením požadovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí) i od soukromého sektoru (např. podpora výzkumu pražských subcenter). Některé výzkumné úkoly byly podpořeny neziskovým sektorem (podpora Visegrádského fondu a Nadace Heinricha Bölla pro čtyřletý výzkumný projekt Sídliště, jak dál?). Pracovníci ústavu se rovněž podílejí na organizaci místních i mezinárodních konferencí (European Habitat 2016, European Urban Forum či Architektura dětem v roce 2017) a výzkumné výsledky jsou podkladem pro publikační činnost ústavu.

Ústav nauky o budovách je zároveň expertním pracovištěm druhové a tematické typologie. V ústavu působí neformálně několik pracovišť zabývajících se různými aspekty teorie staveb, například o centrum bytových staveb vedené prof. Kohoutem a doc. Tichým a středisko školských staveb soustředěné okolo doc. Stýbla. Prof. Šestáková vede dva specializované týmy: jeden je zaměřen na přístupnost vystavěného prostředí a jeho přizpůsobování potřebám specifických skupin obyvatel (senioři, zdravotně postižení, osoby se specifickými onemocněními apod.), druhým je Architektura dětem, zabývající se vztahem staveb a jejich nejmladších uživatelů. Prof. Navrátil je specialistou na problematiku sportovních staveb a doc. Fořtl vede tým zabývající se stavbami zdravotními.

Účastníci konference Architektura dětem diskutují v předsálí.
Závěrečná debata přednášejících konference Město – iniciátor rozvoje.
Tradiční workshop Překonejme bariéry se rozbíhá v atriu FA ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.