15118

Ústav nauky o budovách

Ústav zajišťuje pedagogickou, výzkumnou a publikační činnost v oboru nauky o stavbách, jíž se podle předmětu zkoumání – stavebních typů – zjednodušeně říká typologie. Typ je chápán jako základní skladebný prvek vystavěného prostředí, nejefektivnější odpověď na běžné zadání a situaci. Díky poznání zákonitostí skladby typu a atypu se studenti učí vytvářet harmonické, efektivní a stabilní vystavěné prostředí, které je bohaté na podněty a srozumitelné zároveň. Zároveň se ústav věnuje výuce developmentu.

Nejbližší události

Type is cool!

Výuka probíhá v devíti teoretických předmětech doplněných šesti vertikálními ateliéry, které se věnují aplikaci poznatků i metodice architektonického návrhu. V rámci ústavu rovněž fungují čtyři základní ateliéry.

Předměty v bakalářském studiu se věnují základům typologie (NS I – základy navrhování; NS II – obytné budovy), typologii běžných občanských staveb (NS III – obchod, práce, rekreace; NS IV – kultura, výuka, sport) i metodice navrhování a komunikace (KI – koncept a interpretace). Specifičností návrhu velkých, technologicky a provozně složitých staveb, které zpravidla tvoří vyšší celoměstskou, regionální či nadregionální vybavenost (NS V – velké a provozně náročné stavby) i jinými než typologickými strategiemi navrhování (NS VI – typologie v posttypologické době) se zabývají oba magisterské předměty.

Od září 2019 je ústav garantem výuky magisterského modulu Development (garantem je doc. P. Hlaváček), jehož součástí jsou i předměty magisterského studia Development I - Základy developmentu nemovitostí a Development II - Základy řízení projektů a ateliérová výuka tohoto modulu. Cílem studia je lépe porozumět developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí. Od října 2023 ústav zahájil výuku v programu celoživotního vzdělávání Development nemovitostí a pořádá semestrální profesně orientované kurzy se zaměřením na budovy a lokality.

Pracovníci ústavu se podílejí na řadě výzkumných úkolů v rámci zadání Grantové agentury ČR (např. výzkum prostředí pro osoby s postižením Parkinsonovou nemocí pod vedením prof. Šestákové - 2018) či Technologické agentury ČR (např. výzkum týmu prof. Šestákové zaměřený na hledání nových metod pro implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení (2019 – 2021) a výzkumy týmu prof. Kohouta a doc. Tichého: výzkum participativního bydlení (2021 – 2023), výzkum udržitelného a dostupného bydlení ve strategických plánech sídel - 2019 a výzkum modelů sociálního bydlení - 2017). Výzkumná zadání přicházejí od státních institucí (např. projekt seniorského bydlení zadaný Státním fondem rozvoje bydlení nebo analýza systémů sociálního bydlení a publikace Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením požadovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí) i od soukromého sektoru (např. podpora výzkumu pražských subcenter). Některé výzkumné úkoly byly podpořeny neziskovým sektorem (podpora Visegrádského fondu a Nadace Heinricha Bölla pro čtyřletý výzkumný projekt Sídliště, jak dál?). Pracovníci ústavu se rovněž podílejí na organizaci místních i mezinárodních konferencí (European Habitat 2016 a European Urban Forum) a výzkumné výsledky jsou podkladem pro publikační činnost ústavu.

Ústav pořádá dvě pravidelné konference, od roku 2017 konferenci Architektura dětem (garantuje prof. Šestáková) a od roku 2018 konferenci reVize Typologie (garantuje prof. Kohout).

Ústav nauky o budovách je zároveň expertním pracovištěm druhové a tematické typologie. V ústavu působí neformálně několik pracovišť zabývajících se různými aspekty teorie staveb, například jde o centrum bytových staveb vedené prof. Kohoutem a doc. Tichým a středisko školských staveb soustředěné okolo doc. Stýbla. Prof. Šestáková vede dva specializované týmy: jeden je zaměřen na přístupnost vystavěného prostředí a jeho přizpůsobování potřebám specifických skupin obyvatel (senioři, zdravotně postižení, osoby se specifickými onemocněními apod.), druhým je Architektura dětem, zabývající se vztahem staveb a jejich nejmladších uživatelů. Prof. Navrátil je specialistou na problematiku sportovních staveb a arch. Juha vede tým zabývající se stavbami zdravotními.

 

Konference reVize Typologie 2024 – Nemocnice v 21. století se zaměřila na zdravotní stavby.
Ústav se věnuje publikační činnosti se zaměřením na typologii staveb, vystavěné prostředí a metodiku navrhování.
Od října 2023 ústav pořádá kurzy celoživotního vzdělávání Development nemovitostí. Na jejich přípravě spolupracuje s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT.
Workshop Překonejme bariéry se koná pravidelně na podzim v atriu FA ČVUT.
Tématem konference Architektura dětem 2023 byla Dobrodružná hra ve městě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout