Kurzy

Development nemovitostí

Anotace programu

Program Development nemovitostí připravovaný ve spolupráci Fakulty architektury a Masarykova ústavu vyšších studií je zaměřen holisticky a mezioborově. Cílem je porozumění vztahům ve všech fázích developerského projektu. Důraz je kladen na vytváření kvalitního prostředí a hodnoty, nikoliv izolovaně pouze zisku, naplňování cílů udržitelnosti a na propojení pohledu sféry soukromé a veřejné. Je koncipován jako rozšiřující znalosti a dovednosti odborníků působících v praxi. Program je možné absolvovat jako celek nebo po jednotlivých semestrech (kurzy).

Program přispěje k oboustrannému porozumění a zlepšení spolupráce mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru v oblasti trhu s nemovitostmi a tvorby vystavěného prostředí prostřednictvím vzájemného pochopení motivací a cílů, poznání technik a nástrojů, případně i skrze sladění postupů a metod práce.  

Přínosem pro praxi bude jednodušší a hladší proces plánování a realizace rozvoje vystavěného prostředí v různých měřítcích a aspektech. Tyto trendy se dnes odráží v mnohých národních strategiích a politikách (Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+, Politika architektury a stavební kultury, rekodifikace stavebního práva atp.) i mezinárodních politikách a úmluvách přijatých ČR.

Kurz Budova – 1. semestr

Cílem kurzu v 1. semestru (BUDOVA) je naučit frekventanty kurzu vypracovat investorský projekt stavby, u které jsou známé zadání a přesné parametry, a to včetně jeho základních architektonicko-urbanistických, ekonomických, legislativních, technických a společensko-kulturních souvislostí. Po absolvování budou účastníci schopni naplánovat a realizovat rozvoj jednoho středně velkého objektu (např. obytná budova, měřítko cca 1:500).

Předmětové bloky:

 • Development
 • Architektura a urbanismus
 • Management projektu
 • Informační modelování
 • Legislativa stavebního projektu
 • Komunikace

Průběh semestru:

Předmětem řešení je konkrétní stavba. Na základě známého zadání (daný pozemek, typ stavby i zadavatel) účastníci kurzu plánují, jak tuto stavbu co nejefektivněji realizovat s ohledem na ekonomickou, sociální a environmentální trvalou udržitelnost projektu. (tj. co nejlépe v rozličných aspektech).  

Práce probíhá v týmu cca 3-4 lidí (ideální tým kombinuje různé profese). 

 • účastníci dostanou přesné zadání, včetně vybraných detailů
 • řešení bude probíhat za základě standardních postupů, budou známé metody i podklady pro propočty 
 • snaha o zpracování do hloubky a ve velkém detailu

Organizační a další informace:

Kurz probíhá v pěti výukových blocích zimního semestru AR 2023/2024. Celkový počet výukových hodin v semestru je 80 (výuková hodina 45 minut).

Způsob výuky: 5 x výukový blok pátek (9.00 – 19.15) a sobota (9.00 – 16.45)

Termíny: 6. – 7. 10. 2023, 3. – 4. 11. 2023, 24. – 25. 11. 2023, 8. – 9. 12. 2023 , 12. – 13. 1. 2024

Kurz byl schválen jako součást celoživotního vzdělávání ČKAIT (3 body) a ČKA (4 body).

Kurz Lokalita – 2. semestr

Cílem 2. semestru (LOKALITA) je naučit frekventanty kurzu naplánovat rozvoj lokality (bloku/areálu) s různými funkcemi, kde jsou budovy spojené veřejnou infrastrukturou (měřítko 1:2000, cca 5-10 hektarů). Ideálem je kombinace funkcí (komerčních a veřejně-prospěšných), forem vlastnictví, charakteru zástavby a vhodného rozložení zastavěných a nezastavěných ploch. 

Předmětové bloky:

 • Development
 • Architektura a urbanismus
 • Analýza místa
 • Management – studie proveditelnosti
 • Udržitelná výstavba
 • Legislativa developerské činnosti
 • Komunikace

Průběh semestru:

Předmětem řešení je lokalita obsahující několik staveb s různými funkcemi, spojených infrastrukturou a doplněných volnými - nezastavěnými (veřejnými) prostranstvími. Účastníci kurzu dostanou rámcové zadání (daný pozemek) a na základě analýzy místa, širších vztahů a trendů hledají příležitosti, jak by daná lokalita mohla být optimálně využita (princip land developmentu). Práce probíhá v týmu cca 3-4 lidí (ideální tým kombinuje různé profese). 

 • v rámci semestru se řeší i nestandardní postupy, neobvyklé problémy, možné změny a různé zádrhely 
 • klíčem je hledání příležitosti v širších vztazích, zpracování v menším detailu 

Organizační a další informace:

Kurz probíhá v pěti výukových blocích letního semestru AR 2023/2024. Celkový počet výukových hodin v semestru je 80 (výuková hodina 45 minut).

Způsob výuky: 5 x výukový blok pátek (9.00 – 19.15) a sobota (9.00 – 16.45)

23. – 24.2. 2024 / 15. – 16. 3. 2024 / 5. – 6. 4. 2024 / 26. –27. 4. 2024 / 17. – 18. 5. 2024

Kurz byl schválen jako součást celoživotního vzdělávání ČKA (3 body) a ČKAIT (3 body).

Kurzy 3. a 4. semestr

Na první rok studia bude volně navazovat 3. a 4. semestr, sestavený z jednotlivých kurzů zaměřených na specifické oblasti developmentu (např. správa nemovitostního portfolia – ASET management, bytová politika měst, zadávání zakázek ve výstavbě, městský land-development, brownfields, vyjednávání a participace ve výstavbě, participativní bydlení a jeho podpora municipalitami, modrozelená infrastruktura budov).

Přesný program a harmonogram kurzů bude v předstihu zveřejněn. 

Hodnocení

Aktivní účast v průběhu semestru, aktivní práce v týmu a součinnost při odevzdání i prezentování týmové semestrální práce. Ve specifických případě může být kurz ukončen na základě individuálního testu (ověření základních znalostí, jednoduché průřezové otázky z klíčových oblastí).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková