Kurzy

Development nemovitostí

Informace o programu a kurzech

Čtyřsemestrální program celoživotního vzdělávání Development nemovitostí rozšíří znalosti a dovednosti z oblasti rozvoje pozemků, budov a trhu s nemovitostmi. Cílem výukového programu je porozumění vztahům ve všech fázích developerského projektu, vytváření kvalitního prostředí a hodnoty, naplňování principů udržitelnosti a propojování pohledu soukromé a veřejné sféry v oblasti developmentu.

Jednotlivé semestrální kurzy, které je možné absolvovat samostatně, jsou zaměřeny holisticky a mezioborově a přispějí k oboustrannému porozumění a zlepšení spolupráce mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru v oblasti trhu s nemovitostmi a tvorby vystavěného prostředí, a to prostřednictvím vzájemného pochopení motivací a cílů, poznání technik a nástrojů, případně i skrze sladění postupů a metod práce.

V prvním semestru se kurz zaměří na projekt samostatné budovy (BUDOVA), ve druhém na rozvoj lokality (LOKALITA), třetí a čtvrtý semestr jsou koncipovány jako rozpracování aktuálních témat současného developmentu. Absolvent semestrálního kurzu obdrží mikrocertifikát dle Rady EU (2021/0402(NLE)).

Kurzy budou probíhat na Fakultě architektury ČVUT v Praze, která na jejich přípravě spolupracuje s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT. Příprava kurzů je součástí projektu NPO_ČVUT_MSMT-16597/2022.

Pro koho jsou kurzy určeny a jak budou probíhat

Kurzy jsou určeny pro pracovníky na odborných pozicích v soukromé i veřejné sféře, kteří se významně podílejí na organizaci a formování vystavěného prostředí (např. koncepční pracovníci, úředníci stavebních úřadů, pracovníci investičních oddělení a správy majetku, manažeři).

Každý kurz (semestr) proběhnou přednášky a semináře v pěti blocích vždy od pátku dopoledne do soboty odpoledne. Zároveň bude zadáno zpracování skupinového semestrálního projektu (1. a 2. sem.), které bude průběžně konzultováno a na závěr kurzu proběhne jeho závěrečná prezentace.

1: Development nemovitostí – Budova

Cílem kurzu v 1. semestru (BUDOVA) je naučit frekventanty kurzu vypracovat investorský projekt stavby, u které jsou známé zadání a přesné parametry, a to včetně jeho základních architektonicko-urbanistických, ekonomických, legislativních, technických a společensko-kulturních souvislostí. Po absolvování budou účastníci schopni naplánovat a realizovat rozvoj jednoho středně velkého objektu (např. obytná budova, měřítko cca 1:500).

Kurz proběhl (v zimním semestru AR 2023/2024).

2: Development nemovitostí – Lokalita

Cílem 2. semestru (LOKALITA) je naučit frekventanty kurzu naplánovat rozvoj lokality (bloku/areálu) s různými funkcemi, kde jsou budovy spojené veřejnou infrastrukturou (měřítko 1:2000, cca 5-10 hektarů). Ideálem je kombinace funkcí (komerčních a veřejně-prospěšných), forem vlastnictví, charakteru zástavby a vhodného rozložení zastavěných a nezastavěných ploch.

Kurz probíhá v pěti výukových blocích letního semestru AR 2023/2024. Celkový počet výukových hodin v semestru je 80 (výuková hodina 45 minut).

Způsob výuky: 5 x výukový blok pátek (9.00 – 19.15) a sobota (9.00 – 16.45)

23. – 24.2. 2024 / 15. – 16. 3. 2024 / 5. – 6. 4. 2024 / 26. –27. 4. 2024 / 17. – 18. 5. 2024

Kurz byl  schválen jako součást celoživotního vzdělávání ČKA (3 body) a byl akreditován jako celoživotní vzdělávání ČKAIT (3 body).

Cena kurzů

Cena za jednotlivý semestr: 45.000, - Kč/sem., zaváděcí cena v prvním roce (2023): 28.500,- Kč/semestr (pilotní kurz).

Kurz je možné objednávat za jednotlivý semestr nebo i společně za 1. a 2. semestr. Pro více účastníků od jednoho subjektu bude poskytnuta sleva. Členům ČKA a ČKAIT se poskytuje sleva 5% z ceny kurzu, členům Asociace developerů sleva 10%. Subjekty veřejné správy mohou po zaplacení zálohy 20% odložit finální splátku 80% kurzovného na leden 2024.

Přihlášky

Přihlášku k účasti v LS 2023/2024 můžete vyplnit do 23. 2. 2024  na portálu CŽV ČVUT.  Přihlášení účastníci obdrží v prvním lednovém týdnu informace k závazné objednávce a platbě kurzu. Během ledna 2024 obdržíte informace nejpozději do 5 dnů po přihlášení ke kurzu.

Kontakt a informace

Hana Benešová / Ústav nauky o budovách, FA ČVUT

E: hana.benesova@fa.cvut.cz

T: +420 224 35 6484 / M: +420 774 224 394

Informační leták ke stažení

Informace ke kurzu na Linkedin a Facebooku.

Kurz probíhá pod záštitou

doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, náměstka primátora hl. m. Prahy a pedagoga Ústavu nauky o budovách

Asociace developerů, z. s.

Garanti kurzu

Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti, příspěvkové organizace

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., MÚVS ČVUT, vedoucí Institutu veřejné správy a regionálních studií

Ing. Aleš Marek, Ph.D., vedoucí Ústavu stavitelství FA ČVUT a zakladatel AED Project a.s.

prof. Ing. arch. Michal Kohout, vedoucí Ústavu nauky o budovách FA ČVUT

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D., ředitel sekce rozvoje města IPR Praha

Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D. et Ph.D., MÚVS ČVUT, odbornice na rozvojové strategie

Koordinátor programu CŽV Development nemovitostí

Ing. arch. Lukáš Soukup, E: soukuluk@fa.cvut.cz

Absolvent

✓ umí připravit koncepci developerského projektu;  

✓ umí komunikovat s klíčovými aktéry během všech fází developerského projektu;  

✓ rozumí ekonomice developerského projektu včetně všech jeho fází  

✓ má základní znalosti z architektury a urbanismu pro vedení developerského projektu;  

✓ ovládá základní poznatky, týkající se územního plánování;  

✓ má znalosti mikroekonomických a makroekonomických souvislostí trhu s nemovitostmi včetně indikátorů trhu s nemovitostmi;  

✓ má znalosti managementu developerského projektu;  

✓ má znalosti marketingu a marketingových strategií používaných na trhu s nemovitostmi;  

✓ má znalosti právního rámce pro oblast trhu s nemovitostmi a vystavěného prostředí;  

✓ ovládá základní poznatky, týkající se stavebně-technické stránky nemovitostí včetně trendů v udržitelné a zodpovědné výstavbě;  

✓ ovládá základní standardy měření nemovitostí;  

✓ umí technicky zhodnotit nemovitost;  

✓ zná klíčová právní ustanovení katastrálního zákona, stavebního zákona, jakož i občanského zákoníku, která souvisí s transakcemi na trhu s nemovitostmi a s oceňováním nemovitostí;  

✓ rozumí principům tržního oceňování nemovitostí a zná metodologické přístupy a postupy používané při tržním oceňování nemovitostí včetně přístupů a metodik RICS;  

✓ umí připravit analýzu nemovitostního trhu.

Uplatnění absolventa na trhu práce

Absolventi kurzu se uplatní jako specialisté v oboru nemovitostí (Real Estate), jako zaměstnanci investorských a developerských firem, jako pracovníci veřejné správy na všech úrovních při správě a investování do nemovitostí, v architektonických a projekčních společnostech, realitních kanceláří, plánovacích odděleních a na odborech městských architektů, ve znaleckých ústavech a v dalších institucích, kde je vyžadován hlubší pohled na znalost nemovitostního trhu a hodnotu nemovitostí. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková