Kurzy

Development nemovitostí

Informace o programu a kurzech

Dvousemestrální program celoživotního vzdělávání Development nemovitostí rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti rozvoje pozemků, budov a trhu s nemovitostmi. Cílem výukového programu je porozumění vztahům ve všech fázích developerského projektu, vytváření kvalitního prostředí a hodnoty, naplňování principů udržitelnosti a propojování pohledu soukromé a veřejné sféry v oblasti developmentu.

Jednotlivé semestrální kurzy jsou zaměřeny holisticky a mezioborově a přispějí k oboustrannému porozumění a zlepšení spolupráce mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru v oblasti trhu s nemovitostmi a tvorby vystavěného prostředí, a to prostřednictvím vzájemného pochopení motivací a cílů, poznání technik a nástrojů, případně i skrze sladění postupů a metod práce.

Jedinečnost kurzů spočívá zejména v integraci různorodých oblastí nemovitostního trhu. Šetří finanční prostředky i čas účastníků, kteří by pro získání patřičného penza informací byly jinak nuceni absolvovat více různých kurzů. Kurzy v oblasti developmentu přispívají k optimalizaci využití nemovitostních aktiv, a tím ke zvýšení ziskovosti investic i efektivity procesů. Účastníci budou schopni využívat získané dovednosti ve prospěch města i soukromých společností, a to jak při přípravě vlastních investičních akcí, tak při jednání s partnery.

Kurz v zimním semestru (1–BUDOVA) se zaměřuje na projekt samostatné budovy, v letním na rozvoj lokality (2–LOKALITA).

Kurzy jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání ČVUT zakončené mezinárodním mikrocertifikátem (ETCS 8). Absolvent semestrálního kurzu obdrží mezinárodní mikrocertifikát dle Rady EU (2021/0402(NLE)).

Kurzy probíhají od září 2023 na Fakultě architektury ČVUT v Praze, která na jejich přípravě spolupracuje s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT.

Kooordinátor kurzů

Jaké kurzy budou otevřeny v AR 2024/2025?

1 – Development nemovitostí – Budova – cílem bude naučit účastníky, jak naplánovat a realizovat rozvoj i údržbu jednoho středně velkého objektu (např. obytné budovy). Výuka proběhne v pěti blocích (pátek-sobota) od října 2024 do ledna 2025.

2 – Development nemovitostí – Lokalita – cílem bude naučit účastníky naplánovat a optimalizovat rozvoj lokality, která obsahuje rozličné funkce i veřejnou infrastrukturu. Kurz bude realizován v pěti blocích (pátek-sobota) od února do května 202

Pro koho jsou kurzy určeny a jak probíhají

Kurzy jsou určeny pro pracovníky na odborných pozicích v soukromé i veřejné sféře, kteří se významně podílejí na organizaci a formování vystavěného prostředí (např. koncepční pracovníci, úředníci stavebních úřadů, pracovníci investičních oddělení a správy majetku, manažeři).

Kurzy jsou akreditovány jako součást celoživotního profesního vzdělávání Českou komorou architektů a Českou komorou inženýrů a techniků ve výstavbě. Podrobnosti o počtu bodů pro oba systémy cžv najdete u jednotlivých kurzů pro daný semestr.

Každý kurz (semestr) proběhnou přednášky a semináře v pěti blocích vždy od pátku dopoledne do soboty odpoledne. Zároveň bude zadáno zpracování skupinového semestrálního projektu (1. a 2. sem.), které bude průběžně konzultováno a na závěr kurzu proběhne jeho závěrečná prezentace. Kurzy lze absolvovat jednotlivě.

Cena

Cena kurzu: 45.000, - Kč/semestr

Kurz je možné objednávat za jednotlivý semestr nebo i společně za 1. a 2. semestr. Pro více účastníků od jednoho subjektu bude poskytnuta sleva. Členům ČKA a ČKAIT se poskytuje sleva 5% z ceny kurzu při akreditaci kurzu v rámci celoživotního vzdělávání, členům Asociace developerů sleva 10%. Subjekty veřejné správy mohou po zaplacení zálohy 20% odložit finální splátku 80% kurzovného na leden 2025.

Přihlášky

Přihlášku k účasti můžete vyplnit online na portálu CŽV ČVUT. Přihlášení zájemci obdrží následně informace k závazné objednávce a platbě kurzu.

Kontakt a informace k přihlašování

Hana Benešová / Ústav nauky o budovách, FA ČVUT

T: +420 224 35 6484 / M: +420 774 224 394 / E: hana.benesova@fa.cvut.cz

Záštita a spolupráce

Kurz probíhá pod záštotou doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, náměstka primátora hl. m. Prahy a pedagoga Ústavu nauky o budovách

Asociace developerů, z. s.

Pražská developerské společnosti p. o.

Příprava kurzů byla součástí projektu NPO_ČVUT_MSMT-16597/2022.

Profil absolventa

✓ umí připravit koncepci developerského projektu;  

✓ umí komunikovat s klíčovými aktéry během všech fází developerského projektu;  

✓ rozumí ekonomice developerského projektu včetně všech jeho fází  

✓ má základní znalosti z architektury a urbanismu pro vedení developerského projektu;  

✓ ovládá základní poznatky, týkající se územního plánování;  

✓ má znalosti mikroekonomických a makroekonomických souvislostí trhu s nemovitostmi včetně indikátorů trhu s nemovitostmi;  

✓ má znalosti managementu developerského projektu;  

✓ má znalosti marketingu a marketingových strategií používaných na trhu s nemovitostmi;  

✓ má znalosti právního rámce pro oblast trhu s nemovitostmi a vystavěného prostředí;  

✓ ovládá základní poznatky, týkající se stavebně-technické stránky nemovitostí včetně trendů v udržitelné a zodpovědné výstavbě;  

✓ ovládá základní standardy měření nemovitostí;  

✓ umí technicky zhodnotit nemovitost;  

✓ zná klíčová právní ustanovení katastrálního zákona, stavebního zákona, jakož i občanského zákoníku, která souvisí s transakcemi na trhu s nemovitostmi a s oceňováním nemovitostí;  

✓ rozumí principům tržního oceňování nemovitostí a zná metodologické přístupy a postupy používané při tržním oceňování nemovitostí včetně přístupů a metodik RICS;  

✓ umí připravit analýzu nemovitostního trhu.

Uplatnění absolventa na trhu práce

Absolventi kurzu se uplatní jako specialisté v oboru nemovitostí (Real Estate), jako zaměstnanci investorských a developerských firem, jako pracovníci veřejné správy na všech úrovních při správě a investování do nemovitostí, v architektonických a projekčních společnostech, realitních kanceláří, plánovacích odděleních a na odborech městských architektů, ve znaleckých ústavech a v dalších institucích, kde je vyžadován hlubší pohled na znalost nemovitostního trhu a hodnotu nemovitostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková