Publikace

Další zjištění k románské podobě kostela ve Svojšíně

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Anotace: Kostelu sv. Petra ve Svojšíně (okres Tachov) byla věnována obsáhlá studie (Hauserová-Nováček-Čechura-Falta 2011 ). Během obnovy kostela v i roce 2012 byly odkryty stavební situace, které dále dokreslily úvahy rozvíjené v právě uveřejněné práci a umožnily jejich doplnění. Kamenické články druhotně užité ve zdivu barokní přestavby i přes svoji zlomkovitost nepochybně nasvědčují o výpravnosti chrámové stavby a ještě důrazněji tak dokládají známou afinitu stavební podoby svojšínského kostela s benediktinským stavitelstvím. Podobu s kamenickou prací užitou ve všerubském kostele, na níž bylo již dříve poukázáno a pravděpodobně rovněž ovlivněnou působením benediktinského klášterního okruhu z nedalekých Kladrub , znovu potvrzuje i profilace nově odkrytých krycích římsových desek. Jsou dokonce všerubským tvarově bližší, než profilace krycí desky hlavice sloupu ve svojšínském podvěží. Řešení indikující záměr buď přímo zaklenout prostor chrámové lodi, nebo alespoň uplatnit výtvarný efekt architektonických článků s tímto řešením spjatých, řadí svojšínský kostel k nejprestižnějším stavebním počinům nobility své doby. Dílčí výtvarné detaily dokumentované během stavebních prací ve Svojšíně navíc rozhojňují doklady vzájemného stavebního sepjetí románských staveb kladrubského okruhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten