15114

Ústav památkové péče

Činnost ústavu je zaměřena na výuku památkové péče jak v poloze teoretické disciplíny, tak jako praktické činnosti směřující k poznání, ochraně a obnově památek se zvláštním zřetelem k stavebnímu dědictví. Pozornost je věnována kultivované prezentaci stavebního díla minulosti i citlivému vstupu soudobé architektury do historického prostředí a kulturní krajiny. 

Příprava architektů pro poučené, kultivované a odpovědné zacházení s historickými stavbami se rozvíjí ve čtyřech základních rovinách:

  • systematické rozkrývání hodnotového potenciálu kulturního dědictví a porozumění jeho roli v současném životě,
  • vytváření předpokladů pro kompetentní identifikaci hodnot historických staveb,
  • objasnění vztahu mezi vlastnostmi konkrétní stavby a jejího prostředí a konceptem její obnovy,
  • rozvíjení znalosti historických materiálů a konstrukcí, odpovídajících postupů obnovy a zejména tradičních konstrukcí a technologií.

Vedle ateliérové tvorby garantuje ústav mimo jiné výuku předmětů památková péče a stavebněhistorický průzkum.

Přednášky, cvičení i ateliéry poskytují základy profesní přípravy jak pro úkoly tvůrčí povahy v praxi (architekt univerzálního zaměření poučený v oboru, architekt restaurátor – památkový architekt), tak pro uplatnění na poli vědeckém nebo v úředních procesech. Jde o ty oblasti, kde se setrvale projevuje nedostatek kvalifikovaných odborníků (architekt badatel, architekt památkář, architekt úředník v legislativním procesu).

Studenti mohou pracovat ve dvou přidružených komplexních ateliérech. Součástí nebo doplněním výuky v rámci ústavu jsou workshopy či tematické exkurze.

Společný předmět zájmu – historické stavební dílo – předurčuje směr nejvýznamnější spolupráce s Ústavem teorie a dějin architektury FA ČVUT, a to jak návazností témat přednášek a cvičení, tak při výchově specializovaných odborníků v doktorském studiu. Významná je spolupráce s dalšími pedagogickými a vědeckými pracovišti či odbornými institucemi. Tvůrčí či vědeckou aktivitou a přehledem členů pedagogického sboru v oblasti péče o historické dědictví je zajištěna aktuálnost předávaných poznatků i soulad se soudobými trendy v oboru.

Společné hodnocení výsledků ateliérových projektů.
Diskuse nad rozpracovaným stavebněhistorickým průzkumem, tvrz v Královicích (Praha–východ).
Odpočinek na společné exkurzi „krajinářů“ a „památkářů“ Polabím.
Výjezdní seminář ateliéru v Českém Krumlově.
Na obhlídce řešeného území – hrad Rychmburk.
Ateliérovému projektu předchází důkladné seznámení se stavbou – studio vernakulární architektury na Sobotecku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler