Publikace

Příspěvek k poznání domovní zástavby Havelského Města

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Studie vychází jak ze starších poznatků o domovní zástavbě Havelského města, tak z nově revidovaných průzkumů několika domů na severní straně náměstí. Ve světle nových poznatků se zástavba havelského města ukazuje jako typologicky rozrůzněná. Zahrnuje jak městské paláce s věží tak řadové domy měšťanů. Řadové domy v průběhu 13. století zafixovaly vytýčenou uliční čáru (ještě bez představeného loubí) a vyznačily ji místy již spojitou řadou zděných průčelí. Dosud známé kvádříkové relikty zdiv v prostoru severní strany náměstí byly přičteny až raněgotické etapě, do níž užívání tohoto stavebního způsobu přežívalo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten