Publikace

Vinársky dom Popice. Vinárstvo Sonberk

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Článok sa zaoberá analýzou najnovšieho diela architekta Pleskota. Architektúra objektu reaguje na geometriu vinohradu v krajine. Tvorí ju výrazný hranol, ktorý je prekrytý charakteristicky formovanou strechou. Architekt Pleskot sa vyznačuje citlivou prácou s kontextom a objekt patrí do radu diel, kde sa mu opäť podarilo postihnúť vlastnosti a význam miesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten