Publikace

Architektura, budova, prostředí a jejich interakce

Ing. arch. Kristina Bžochová

Výzkum je zaměřen na oblast navrhování architektonicky hodnotných, avšak energeticky úsporných objektů s přihlédnutím na požadavky evropské směrnice o energetické náročnosti budov (její revizi z 19. 5. 2010 pod číslem 31/2010/EU). Současným velkým tématem je začlenění požadavků směrnice nejen do našeho právního systému, ale především do praxe. Pro splnění těchto náročných požadavků jsou rozhodující vztahy a interakce architektury, konstrukcí, technologie, technických zařízení, provozu a užívání budov, vnitřního a vnějšího prostředí, architektonické a energetické koncepce budov. Cílem práce je ukázat na konkrétních příkladech architektonických studií, že již v počáteční fázi návrhu budovy máme možnost ovlivnit její výsledné chování i přesto, že se rozhodujeme s omezeným množstvím informací a ukázat tak aplikaci požadavků evropské směrnice v praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten