S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

15124

Ústav stavitelství II

Činnost ústavu je zaměřena na technická zařízení budov, technickou infrastrukturu, stavební fyziku, provádění staveb, stavební management, ekonomii staveb a sídel a právo. Předměty vyučujeme v bakalářském i magisterském stupni studia. V doktorském studijním programu zajišťujeme výuku oboru architektura, stavitelství a technologie. Naši pedagogové se věnují vědecko-výzkumné, publikační, expertní, normotvorné a projektové činnosti. Další informace naleznete zde.

Veškerá odborná, pedagogická i vědecká činnost pracovníků ústavu je vedena tak, aby v pedagogickém procesu dokázali vybavit studenty nezbytným teoretickým základem i přiměřeným množstvím základních technických znalostí z různých technických oborů, které mají vztah k architektonické a urbanistické tvorbě. Naučili je využívat těchto znalostí při práci na ateliérových zadáních a vedli studenty k týmové práci. Respektive k zvládnutí spolupráce a koordinace činnosti mezi architekty, tvůrci stavebního díla a odborníky všech profesí podílejících se na projekční činnosti a realizaci stavby i na jejím provozu a užívaní.

Spolu s pedagogy ostatních technických ústavů se podílíme na konzultacích v ateliérech návrhových ústavů, zejména na konzultacích dílčích částí projektů pro bakalářskou práci a v magisterském programu na konzultacích v navazujícím realizačním projektu.

Specializujeme se na

  • technická zařízení budov (zdravotní technika, vytápěcí technika a vzduchotechnika, netradiční zdroje energie, elektrotechnika a umělé osvětlení, strojní a komunální technická zařízení)
  • technickou infrastrukturu (obslužné systémy, přenos hmot, energie a informací; návaznosti jednotlivých staveb a jejich souborů na tyto systémy)
  • stavební fyziku (tepelná technika budov, akustika, denní osvětlení a oslunění budov)
  • provádění staveb (konstrukčně výrobní systémy technologických etap stavebních objektů, souvislosti stavebně-technologického návrhu objektů a staveb s projektovým řešením, zásady organizace výstavby, dřevěné a nízkoenergetické budovy)
  • stavební management (orientace architekta v metodách organizace a řízení, řídící struktury, systém řízení projektových a inženýrských subjektů, podnikatelské projekty, podnikání v oblasti aktivit architekta)
  • ekonomii staveb a sídel (základní orientace v ekonomických vztazích při přípravě a realizaci stavebního díla, význam propočtů ekonomické efektivnosti v činnostech architekta)
  • právo (přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se výstavby a výkonu profese)

Workshop ARCHI BETON 2. – 4. 5. 2018

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.