15124

Ústav stavitelství II

Činnost ústavu je zaměřena na technická zařízení budov, technickou infrastrukturu, stavební fyziku, provádění staveb, stavební management, ekonomii staveb a sídel a právo. Předměty vyučujeme v bakalářském i magisterském stupni studia. V doktorském studijním programu zajišťujeme výuku oboru architektura, stavitelství a technologie. Naši pedagogové se věnují vědecko-výzkumné, publikační, expertní, normotvorné a projektové činnosti. Další informace naleznete zde.

Veškerá odborná, pedagogická i vědecká činnost pracovníků ústavu je vedena tak, aby v pedagogickém procesu dokázali vybavit studenty nezbytným teoretickým základem i přiměřeným množstvím základních technických znalostí z různých technických oborů, které mají vztah k architektonické a urbanistické tvorbě. Naučili je využívat těchto znalostí při práci na ateliérových zadáních a vedli studenty k týmové práci. Respektive k zvládnutí spolupráce a koordinace činnosti mezi architekty, tvůrci stavebního díla a odborníky všech profesí podílejících se na projekční činnosti a realizaci stavby i na jejím provozu a užívaní.

Spolu s pedagogy ostatních technických ústavů se podílíme na konzultacích v ateliérech návrhových ústavů, zejména na konzultacích dílčích částí projektů pro bakalářskou práci a v magisterském programu na konzultacích v navazujícím realizačním projektu.

Specializujeme se na

  • technická zařízení budov (zdravotní technika, vytápěcí technika a vzduchotechnika, netradiční zdroje energie, elektrotechnika a umělé osvětlení, strojní a komunální technická zařízení)
  • technickou infrastrukturu (obslužné systémy, přenos hmot, energie a informací; návaznosti jednotlivých staveb a jejich souborů na tyto systémy)
  • stavební fyziku (tepelná technika budov, akustika, denní osvětlení a oslunění budov)
  • provádění staveb (konstrukčně výrobní systémy technologických etap stavebních objektů, souvislosti stavebně-technologického návrhu objektů a staveb s projektovým řešením, zásady organizace výstavby, dřevěné a nízkoenergetické budovy)
  • stavební management (orientace architekta v metodách organizace a řízení, řídící struktury, systém řízení projektových a inženýrských subjektů, podnikatelské projekty, podnikání v oblasti aktivit architekta)
  • ekonomii staveb a sídel (základní orientace v ekonomických vztazích při přípravě a realizaci stavebního díla, význam propočtů ekonomické efektivnosti v činnostech architekta)
  • právo (přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se výstavby a výkonu profese)

Workshop ARCHI BETON 2. – 4. 5. 2018

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.