Publikace

Vývoj metodologie pro udržitelnou renovaci školských staveb - ZŠ Buštěhrad případová studie

Mgr. Tomáš Vácha

Udržitelná výstavba zahrnuje tři pilíře – environmentální, sociální a ekonomický. Stavebnictví jako technický obor se mnohdy soustředí na řešení technických problémů, které ale přináší pouze dílčí zlepšení. Kvalita těchto dílčích opatření je často na vysoké úrovni, ale vzhledem k absenci sociálních vazeb, celková kvalita není uspokojivě naplněna. Projekt „Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ v Buštěhradě“, který se snaží naplnit komplexní kvalitu včetně sociálních vazeb, je příkladem komplexního přístupu v podmínkách ČR. Dílčí technická řešení použitá v rámci tohoto projektu sice nepředstavují inovativní průlomové technologie ve stavebnictví, ale projekt jako celek přináší kvalitu v dlouhodobém horizontu. Iniciátorem projektu je Město Buštěhrad, projekt byl podpořen grantem Ministerstva financí ČR. Koncepce projektu a jeho koordinace je zpracovávána ve spolupráci s UCEEB ČVUT a FSv ČVUT. Vlastní metodologická část pak navazuje na vývoj hodnoticího nástroje SBToolCZEDU, založeného na SBTool metodice vyvinuté v rámci iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment), která je navržena pro komplexní hodnocení nových i existujících školských staveb v podmínkách ČR. Jádro metodologického přístupu je založeno na (i) zapojení cílových skupin do projektu ve všech jeho fázích, (ii) hledání optimálního řešení formou architektonické soutěže, (iii) těsné spolupráci architektů, inženýrů a dodavatelských firem, (iv) ekologickém návrhu založeném na použití obnovitelných stavebních materiálů, energetické optimalizaci a využití OZE.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten