Publikace

Participativní plánování a stavebně-energetický koncept základní a mateřské školy: Studie pro obec Postřekov

Mgr. Tomáš Vácha

Řešitelský tým UCEEB oslovil zhruba 350 osob z cílových skupin obce Postřekov (učitelé, zaměstnanci, rodiče, žáci, zájmová sdružení, představitelé města). Na začátku spolupráce bylo třeba zjistit, jaké rámcové představy a očekávání má zadavatel o průběhu, tématu a výstupu mapování potřeb. Metody mapování byly přizpůsobeny možnostem dané cílové skupiny. Učitelé byli zapojeni formou řízeného setkání, kterému předcházela prezentace projektu. Pro nejmenší děti se osvědčily pracovní listy, které obsahují jednoduché otázky a zadání kreativních aktivit. Pro starší žáky a rodiče byl využit elektronický dotazník doplněný o informace o projektu a představením tématu udržitelnosti budov. Na základě tohoto průzkumu byla vypracována zpráva, která byla podkladem pro zadání veřejné zakázky. Dva nejlepší návrhy byly poté opětovně představeny cílovým skupinám, které měly možnost návrhy připomínkovat. Upravený vítězný návrh byl připraven pro přepracování do projektové dokumentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten