Výzkumné projekty

Vývoj aplikace IPOM* pro potřeby analýzy a návrhu / vztah k Zákonu č. 183/2006 Sb., Hlava III, Díl 1: Územně plánovací podklady

Nový stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), účinný od 1.1.2007, definoval povinnost zpracování Územně analytických podkladů (UAP)pro každý kraj a každou obec s rozšířenou působností, jako klíčový podklad pro následné zpracování zásad územního rozvoje krajů a územních a regulačních plánů obcí. Územně analytické podklady a jejich aktualizace vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnoty, limity využití a záměry na provedení změn v území. Tyto údaje jsou podkladem pro vyhodnocení udržitelného rozvoje území, kde se stanovují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Na základě praktických postřehů i teoretických studií vyvíjím v rámci doktorského studia webovou aplikaci IPOM (Identifikace potenciálů místa), která má ambici sjednotit ,,nejednotné a nepraktické" stávající UAP v městech a obcích. Základní výhodou aplikace je její transparentnost, možnost okamžité aktualizace a zjednodušení současných více než 118 UAP kategorií pro Obce a 37 pro Kraje. Celý vývoj aplikace má striktně mezioborový a odborný rozměr.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.