Zprávy

Studujte development na naší fakultě

Chcete porozumět developmentu - přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí? Od ZS 2019/2020 otevíráme nový volitelný předmět Development I, který je součástí nového modulu magisterského studia Development. Přihlašte se ke studiu předmětu nebo modulu!

Cílem studia je lépe porozumět developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí. Jedná se o rozšíření pohledu na stavby o rozměr socio-ekonomický (financování, marketing, obchod) a procesní (právo a management). Absolventi by měli zvládat výzvy udržitelné, ekonomicky proveditelné a společensky zodpovědné výstavby a nalézt tak lepší uplatnění v projekčních i developerských týmech.

MODUL DEVELOPMENT

Absolvent modulu získá kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru architektura ucelené vzdělání v oblasti developmentu.

Modul Development (DEV) je předepsanou profilovanou skladbou předmětů a diplomové práce postaven tak, aby se absolvent mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v České komoře architektů o autorizaci v oboru architektura. Do studijního modulu je nutné se přihlásit před začátkem semestru 1. ročníku magisterského studia.

POVINNÉ PŘEDMĚTY

 • development I, II
 • nauka o stavbách VI
 • urbanismus V, VI, VII
 • územní plánování II, III
 • prostorová informatika I
 • ateliér ATV
 • diplomní seminář

ATELIÉROVÁ VÝUKA

Ateliér ATSS, ATU, ATVZ, ATRN, ATV musí student přihlášený do modulu DEV absolvovat se zaměřením na tento obor. Povinné zadání pro modul Development:

 • Ateliér – soubor staveb, ATSS: Práce bude obsahovat základní analýzu místa (historie, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, doprava, životní prostředí, morfologie, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (plochy, provozy, vztahy, koncept, cílová skupina, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, standard, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění.
 •  Ateliér – urbanismus, ATU: Práce bude obsahovat základní analýzy místa (historie, socio-ekonomické parametry, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, veřejná prostranství, doprava, životní prostředí, morfologie terénu, zástavby, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (kapacity, způsob a intenzita využití ploch, provozy, vztahy, koncept, cílové skupiny, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění.
 • Ateliér – volné zadání, ATVZ: Práce bude zaměřena na projekty buď na zadání veřejné správy (veřejný projekt) nebo na soukromá zadání (soukromý projekt) s vyšším investovaným kapitálem než cca 100 mil. Kč. Práce bude obsahovat formulaci investiční strategie – funkce, lokalita, kvalita, kvantita, obhajoba zvolené lokality, formulace zadání klienta pro projektové práce na základě studie proveditelnosti, integrace zadání klienta do architektonického výrazu, dispozičního a konstrukčního řešení, vyhodnocení projektového návrhu (designu) a jeho optimalizace z pohledu budoucí hodnoty a investičních nákladů.
 • Ateliér – realizační projekt, ATRN: Realizační projekt navazuje na studii projektu z předchozích ateliérů. Projekt řeší pokračování v realizaci projektu až po jeho vyhodnocení a zajištění provozu projektu ve zjednodušené formě: příprava podkladů a organizace výběru metody a způsobu realizace stavební fáze projektu, návrh struktury modelového řešení úprav návrhu (designu) projektu během jeho stavební realizace, příprava převzetí projektu, kolaudace, katastr, vady a nedodělky, garance, zádržné, správa a údržba, pojištění, účetně daňové zatřídění, technická infrastruktura (média – elektřina, plyn apod.) a vyhodnocení projektu.
 • Ateliér – volitelný, ATV (povinný pro modul DEV): Studenti absolvují volitelný ateliér jako modelaci vlastního záměru s cílem upozornit na míru rizika a dopady na konkrétní projekt.

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ A PROJEKT

 • Diplomní seminář, DS (povinný pro modul DEV): Diplomní seminář bude kromě obecných analýz (historie, socio-ekonomické parametry, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, veřejná prostranství, doprava, životní prostředí, morfologie terénu, zástavby, okolní vlivy, záměry v území atd.), dále stanovení, event. doplnění programu (kapacity, způsob a intenzita využití ploch, provozy, vztahy, koncept, cílové skupiny, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, charakter, výraz, reference) obsahovat i základní podklad pro zpracování studie proveditelnosti (odhady o ceny pozemku, výši jednotkových cen na nákladové i výnosové straně).
 • Diplomní projekt, DP: Diplomní projekt bude obsahovat základní analýzu místa (historie, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, doprava, životní prostředí, morfologie, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (plochy, provozy, vztahy, koncept, cílová skupina, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, standard, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění. Dále bude projekt obsahovat studii proveditelnosti (základní přehled nákladů a výnosů, určení doby návratnosti, dobu trvání projektu, exitovou strategii atd.).

Garantem studia v modulu Development je Ústav nauky o budovách. Zadání diplomního projektu musí být odsouhlaseno garantem modulu, pokud je projekt absolvován na jiném ústavu než 15118.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.