Zprávy

Přijímací řízení pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro AR 2021/2022

Svou vyhláškou č. 3/2020 vyhlašuje děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2021/22. Přihlášku do bakalářských studijních programů je nutné podat od 15. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Přijímací řízení bude probíhat od 18. 1. do 31. 3. 2021. Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní do 31. 3. 2021. Podmínky pro přijetí upravuje dokument Podmínky přijímacího řízení na FA ČVUT.

aktualizováno 8. 2. 2021

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Z důvodu mimořádné situace spojené s koronavirem došlo k posunutí termínů talentových zkoušek přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, a to následovně:

Přijímací řízení bude probíhat v době od 29. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

Řádné termíny

Řádné termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny takto: ONLINE testy dne 29. 1. 2021, výtvarné talentové zkoušky od 1. 3. do 9. 3. 2021. Řádné termíny 2. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 12. 4. do 16. 4. 2021. Řádné termíny jsou závazné a lze je měnit pouze v případně závažných důvodů.

Výtvarná (talentová) zkouška pro všechny uchazeče proběhne distančně, a to na základě posouzení zaslaného portfolia autorských prací uchazečů.

Náhradní termíny

Náhradní termín 1. kola pro ONLINE test se bude konat dne 5. 2. 2021. Náhradní termín 2. kola se předpokládá v týdnu od 26. 4. 2021. Žádost o náhradní termín musí být podaná písemně a doložena lékařským potvrzením nebo jiným odpovídajícím dokladem.

 

Důležité informace pro uchazeče o studium v magisterských studijních programech 

Příjem přihlášek do navazujícího studia pro akademický rok 2021/2022 bude probíhat pouze elektronicky!!! Příjem přihlášek bude probíhat v termínu od 15. 4. do 31. 5. 2021.

Přihlášku stačí vyplnit, uzavřít a zaplatit + uložit portfolio do příslušného úložiště do 31. 5. 2021.

Podepsaný strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedena všechna absolvovaná i neukončená studia, přiložte jako přílohu v pdf do elektronické přihlášky. Pokud již máte doklad o ukončeném bakalářském studiu    v ČR nebo SR, případně doklad o ukončení magisterského studijního programu příbuzného, zašlete ověřenou  kopii tohoto dokladu poštou na adresu:

Fakulta architektury ČVUT
studijní oddělení
Thákurova 9
166 34 Praha 6.

Pokud jste předchozí vzdělání neabsolvovali v ČR nebo SR, vyžadujeme Rozhodnutí o nostrifikaci!!!  

Pokud jste zatím neukončili bakalářské studium, vložte do přílohy elektronické přihlášky v pdf potvrzení o studiu na příslušné vysoké škole. Toto potvrzení není vyžadováno od uchazečů, kteří studují bakalářský program na FA ČVUT.

Portfolia označená Příjmením-Jménem-Kódem přihlášky o velikosti max. 20 MB nezasílejte, ale vložte do následujících úložišť:

  • pro studijní program Architektura a urbanismus (odkaz na úložiště zde)
  • pro studijní program Krajinářská architektura (odkaz na úložiště zde)
  • pro studijní program Design (odkaz na úložiště zde)

Portfolia budou obsahovat dokumentaci všech školních prací (ateliéry a projekty) případně jiných projektů architektonické nebo designérské povahy zpracovaných samostatně uchazečem nebo v týmu zpracovatelů (v tomto případě je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném projektu potvrzená autorem projektu). Portfolio musí také obsahovat podepsané čestné prohlášení uchazeče o autorství předkládaných prací (stačí sepsat volnou formou).

U uchazečů – cizinců, kteří nemají maturitu z českého nebo slovenského jazyka vyžaduje FA ČVUT (nejpozději v den zápisu) Osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle Společného evropského referenčního  rámce  pro jazyky,  Vyhláška  č. 348/2008 Sb. vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT nebo Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT.

Doklad o zaplacení poplatku 850,- Kč nevyžadujeme, přihláška nebude zařazena do přijímacího řízení bez zaplacení. Doporučujeme poplatek uhradit platební kartou, úhradu lze také provést příkazem k úhradě, je třeba ale počítat s tím, že zaúčtování poplatku na FA trvá déle než při platbě kartou (cca 3 dny).

Platební pokyny:

Komerční banka Praha 6, č. ú. 19-5505650247/0100, variabilní symbol 77777, specifický symbol kód přihlášky (u zahraničních plateb kód přihlášky + příjmení uchazeče v poznámce pro příjemce)

Pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ6601000000195505650247, SWIFT: KOMBCZPP
Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Adresa banky: KB, Dejvická 51, 160 59 Praha 6

Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.