Zprávy

Oslavili jsme 45 let samostatné Fakulty architektury ČVUT

Ve středu 24. listopadu 2021 jsme si na slavnostním shromážděním akademické obce v Betlémské kapli připomněli 45. výročí obnovení samostatné fakulty. V průběhu odpoledne a podvečera byly předány Felberovy medaile, medaile ČVUT a medaile Fakulty architektury ČVUT, pokřtěny dvě knihy a zahájeny dvě výstavy. V Galerii Jaroslava Fragnera pak děkan Ladislav Lábus vyhlásil vítěze prvního ročníku soutěže o Cenu děkana.

Večerem provázel Petr Vacek a o hudební doprovod se postaral soubor divadla Ypsilon – Martin Dejdar, Jan Jiráň, Jiří Lábus, zpívala Adéla Pashaev Škopková, na piano hrál Miroslav Kořínek a na varhany Hana Francová. Při slavnosti obléklo vedení a kolegium Fakulty architektury poprvé nové taláry navržené prof. Liběnou Rochovou.

Při příležitosti 45. výročí obnovení samostatné Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze byly oceněny osobnosti, které dosáhly významných počinů ve vědecké, pedagogické a umělecké činnosti.

Felberovy medaile

se udělují jako pocta pracovníkům za významnou pedagogickou a vědeckou činnost ve prospěch ČVUT.

Felberova medaile I. stupně zlatá byla udělena prof. Ing. arch. Janu Jehlíkovi, vedoucímu Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT, za jeho dlouhodobou a pro rozvoj oboru významnou pedagogickou a vědeckou-výzkumnou činnost a její přínosný vliv na rozvoj urbanismu v ČR. Ocenění obdržel také za významné počiny v oblasti architektury a územního plánování, a to jak v roli architekta, tak zástupce státní správy.

Felberova medaile I. stupně zlatá byla udělena prof. Ing. arch. Karlu Maierovi, CSc., vedoucímu Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, za jeho dlouholetou úspěšnou pedagogickou a vědeckou činnost a dlouhodobý přínos k rozvoji fakulty v oblastech vědy, výzkumu a zahraničí, zejména v dobách, kdy opakovaně zastával funkce proděkana pro tyto činnosti.

Medaile ČVUT

jsou udělovány osobnostem, které prokázaly významné zásluhy o rozvoj univerzity doma nebo v zahraničí.

Medaile ČVUT - I. stupně - ZLATÁ byla udělena RNDr. Daně Kolářové, za mimořádný přínos ve výuce deskriptivní geometrie na Fakultě architektury ČVUT a osobní tvůrčí úsilí, které vede ke zvyšování prestiže a propagaci tématiky geometrie ve výuce architektů. Oceňuje se také dlouholetá aktivní činnost dr. Kolářové v Akademickém senátu ČVUT a obětavá spolupráce s vedením při aplikaci Metodiky rozpisu prostředků na Fakultě architektury ČVUT.

Medaile FA ČVUT

Těmito medailemi se oceňují pracovníci, kteří významným způsobem přispěli k rozvoji fakulty.

Medaile FA ČVUT byla udělena Ing. arch. Naděždě Goryczkové

za mimořádné zásluhy na rozvoji české památkové péče zaměřené na novější architekturu, za spolupráci s vysokoškolským výzkumem týkající se poznání a ochrany architektonického dědictví minulého století. Ocenění se také uděluje za rozvoj poznání industriálního dědictví a jeho památkových hodnot a za celou řadu výzkumných, výstavních a vědecko-popularizačních aktivit na poli architektonické památkové péče.

doc. Ing. arch. Petru Hlaváčkovi

Medaile se uděluje za mimořádný přínos ke zvýšení společenského významu i propagaci oboru architektura a urbanismus a za působení v Institutu plánování a rozvoje a na Magistrátu hlavního města Prahy. Ocenění se také uděluje za tvůrčí působení v roli proděkana pro rozvoj a významnou pedagogickou činnost v předmětech Nauka o stavbách a Development.

Ing. arch. Janu Kaslovi

za významný podíl na rozvoji hl. m. Prahy i architektury a urbanismu v roli primátora a předsedy České komory architektů, i za vlastní tvorbou. Oceněný také dlouhodobě spolupracoval s ČVUT a FA ČVUT v různých odborných orgánech a komisích.

doc. Ing. arch. Patriku Kotasovi

za významný přínos a vliv na založení a rozvoj Ústavu designu i studijního programu Design na Fakultě architektury ČVUT v Praze, včetně role garanta programu a za dlouhodobé pedagogické působení na Fakultě architektury i na dalších součástech ČVUT. Ocenění se také uděluje za významný vliv na design hromadných dopravních prostředků a staveb a za jeho popularizaci.

prof. Ing. arch. Romanu Kouckému

za významná díla v oblasti architektury a urbanismu, i za vedoucí roli při zpracování metropolitního plánu hl. m. Prahy a za neúnavnou společenskou angažovanost od popularizace architektury až po vysoce expertní práci v oblasti městského plánování.

Ocenění se také uděluje za vynikající pedagogickou práci, v níž vede studenty a studentky ke komplexnímu chápání architektonické profese.

prof. Ing. arch. Bohumilu Kováčovi, CSc.

za významný přínos v oboru urbanismu a územního plánování během dlouholetého úspěšného působení na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě a za dlouholetou přínosnou spolupráci s Fakultou architektury ČVUT.

prof. Ing. arch. Vladimíru Krátkému

za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost vedoucího ateliéru na Fakultě architektury ČVUT a za spolupráci na rekonstrukci výukového fakultního střediska – Tuláčkova statku v Kruhu. Ocenění se dále uděluje za významné realizace administrativních a bytových staveb, jejichž přesvědčivá kvalita je založena na citlivém provázání různorodých aspektů návrhu.

prof. PhDr. Petru Kratochvílovi, CSc.

za významný přínos v oboru dějin a teorie moderní a současné architektury, za vynikající výsledky výzkumné práce a bohatou publikační a kurátorskou činnost. Ocenění se také uděluje za dlouholetou práci v oblasti architektonického vzdělávání, zejména ve vědecké radě FA ČVUT, v oborové radě Architektura – teorie a tvorba a v odborných komisích.

Ing. arch. Pavle Kvízové

za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost na Ústavu interiéru FA ČVUT a vedení ateliéru Základy architektonického navrhování, velmi úspěšného při hodnocení kvality i z hlediska oblíbenosti studentů. V rámci ateliérové výuky vštěpovala studentům prizma architektonického vidění prostoru a skladby hmot a byla nezdolná ve svém zápalu, s jakým provázela studenty po řadě ikonických staveb a inspirovala je k tvůrčímu myšlení.

Ing. arch. Pavolu Paňákovi

za zásadní přínos k vývoji československé a slovenské architektury a významná architektonická díla, která na nejvyšší úrovni kvality spojují nejnovější architektonické trendy s rozvážným poznáním tradičních kulturních hodnot. Oceňuje se také schopnost sdělit se vší skromností své hluboké poznání architektury studentům fakulty architektury STU v Bratislavě i fakulty architektury ČVUT v Praze.

Ing. Pavlu Štěpánovi (v zastoupení ji převzal Ing. arch. Vít Štěpán)

Medaile se uděluje za dlouholetou pedagogickou činnost na FA ČVUT – Ústavu stavitelství I a za významný přínos k rozvoji spolupráce mezi fakultou a profesními inženýrskými organizacemi. Oceněný dlouhodobě aktivně působí v Autorizační radě České komory architektů i v nejrůznějších fakultních komisích – pro obhajoby, habilitačních a jmenovacích, a také ve Vědecko-umělecké radě FA.

Novodobou historii Fakulty architektury v Praze shrnuje kniha Vzpomínky a poznámky, která byla vydána k jubileu výuky architektury na ČVUT v Praze v letech 1920–2020. Jejím autorem je významný český historik architektury a pedagog FA profesor Vladimír Šlapeta.

Při příležitosti 45. výročí obnovení své samostatnosti vydala fakulta publikaci Architektura dnes 1976–2021. Alma mater dnes, v níž představuje významné osobnosti české architektury a jejich realizace. Všechny tyto osobnosti současně vyučují na fakultě, především jako vedoucí návrhových ateliérů. Editorem knihy je prof. Matúš Dulla. Kniha byla pokřtěna během večerní vernisáže v sousední Galerii Jaroslava Fragnera.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.