Zprávy

Od úterý 11. 1. 2022 se musí všichni zaměstnanci dvakrát týdně otestovat

Nově platný dodatek č. 16 Příkazu rektora 21/2020 ukládá všem zaměstnancům povinnost se dvakrát týdně v rozestupu 3 dnů otestovat. Nařízení platí od úterý 11. ledna a týká se všech zaměstnanců bez ohledu na absolvované očkování nebo prodělanou nemoc covid-19. Pro studenty povinnost testování pro vstup do budovy není. Osoba, u které se prokáže pozitivní výsledek testu, o této skutečnosti informuje školu.

Z nového dodatku příkazu rektora jsme vybrali nejdůležitější body. Podrobnosti jsou v úplném znění v příloze.

Testování:

Testovací místo bude všem zaměstnancům ČVUT a členům orgánů ČVUT k dispozici v pondělí a čtvrtek v době 8.00 –13.00 v místnosti č. 102 v přízemí budovy A (za recepcí) na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, nebo na fakultě před kanceláří děkana v 2. NP. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle odstavce 5, bude tato skutečnost bez zbytečného odkladu ohlášena místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Výsledek testu je nezbytné vložit do aplikace ČVUT k tomu určené

Zaměstnanci jsou povinni výsledek testu vložit do centrální evidence testů zde. Pro přihlášení platí stejné přihlašovací jméno a heslo jako do komponenty KOS.

Co dělat v případě onemocnění covid-19:

Osoby, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě a dále osoby, jejichž výsledek testu na koronavirus je pozitivní, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit též na email koronavirus@cvut.cz a zároveň příslušné zodpovědné osobě na fakultě/ústavu (https://www.cvut.cz/informace‐cvut‐ke‐koronaviru) a bezodkladně opustit prostory ČVUT.

Osoby (studenti i zaměstnanci), u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě a dále osoby, jejichž výsledek testu na koronavirus je pozitivní, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit též na e-mail koronavirus@cvut.cz a zároveň tajemnici FA ČVUT Ing. Janě Tóthové a bezodkladně opustit prostory ČVUT.

Studenti jsou do tohoto e-mailu povinni uvést následující podpůrné informace:

a) jméno a příjmení
b) se kterými dalšími osobami z ČVUT se setkali
c) na jakých fakultách ČVUT studují
d) v případě ubytování na koleji, uvedou kolej, blok, místnost
e) případný požadavek na zajištění karanténního ubytování (týká se i studentů, kteří nejsou aktuálně na kolejích ubytováni).

Pro informování studentů o nečekaných změnách v organizaci jednotlivých předmětů bude využita e-mailová korespondence s využitím e-mailových adres uvedených v aplikaci „usermap.cvut.cz“.

Respirátor

Studenti, uchazeči o studium a zaměstnanci jsou povinni mít v prostorách ČVUT účinně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest dle právě účinných Mimořádných opatření a při vstupu do budov ČVUT provést dezinfekci rukou, přičemž poskytnutí dezinfekčního prostředku zajistí součást ČVUT, která budovu užívá. (16) Studenti jsou povinni mít účinně nasazen respirátor v průběhu výuky a zkoušky v prezenční formě vyjma vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik apod.) a vyjma ústního projevu studenta v průběhu zkoušky; to neplatí pro studenty kterým to nedovolují zdravotní důvody.
 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.