Zprávy

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Ombudsman*ka FA ČVUT v Praze

Cílem fakulty je poskytovat nejen odborné znalosti, ale také vytvářet bezpečné, spravedlivé a rovné studijní a pracovní prostředí, ve kterém nebude nikdo opomíjen a každý hlas bude vyslyšen. S tímto záměrem vzniká nová pozice Ombudsmana*ky, který*á svým působením bude vytvářet prostor pro dialog a důvěrnou pomoc v otázkách etiky, kultury studijního a pracovního prostředí a prevence zneužití moci. Ombudsman*ka nezastává funkci výkonnou, nýbrž iniciativní, mediační, zprostředkující a poradní. Má také napomáhat k inkluzi znevýhodněných a marginalizovaných skupin a k vytváření nástrojů na slaďování soukromého, studijního nebo pracovního života.

Hledáme uchazeče*ky, kteří mají zájem se ve funkci Ombudsmana*ky podílet na naplňování těchto vizí:

Pracovní náplň

● Vyřizování podnětů a stížností studujících a osob v pracovněprávním vztahu k FA ČVUT, které vykazují znaky neetického jednání, diskriminace, psychického nátlaku, nevhodného chování mezi osobami v nerovné mocenské pozici aj.

● Mediace, poskytování pomoci a poradenství stranám konfliktu

● Analýza zjištěných problémů, poskytování zpětné vazby vedení školy a předkládání návrhů pro systémové zlepšení situace

● Spolupráce na vytváření edukačních materiálů a na koncepci a organizaci preventivních a vzdělávacích programů v oblasti podpory rovných příležitostí a vytváření bezpečného a spravedlivého studijního a pracovního prostředí na FA ČVUT

Požadavky na uchazeče*ky

● Vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně (vzdělání v oblasti psychologie, sociální práce, sociologie, andragogiky, genderových studií, práv nebo příbuzných oborů výhodou)

● Zkušenost s prací v oblasti sociální, lidskoprávní nebo s prací psychologického či pedagogického charakteru (alespoň 3 roky praxe)

● Zkušenost s mediační činností nebo krizovou intervencí výhodou

● Znalost AJ na komunikativní úrovni

● Trestní bezúhonnost a morální předpoklady

Požadované materiály

● Motivační dopis uchazeče*ky obsahující písemnou koncepci činnosti ombudsmana*ky - koncepce bude zveřejněna v interním informačním systému fakulty (k nahlédnutí pouze akademické obci FA ČVUT)

● Strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe

● Doporučení z relevantních předchozích pracovních pozic - není však podmínkou

● Doklad o trestní bezúhonnosti Smluvní podmínky

● Nabízíme pracovní úvazek 0,5

● Mzda při 0,5 pracovním úvazku - třída 6, tarifní rozsah od 12 400 do 22 500,- (podle délky praxe) + osobní ohodnocení Průběh řízení

Rámec fungování institutu bude určovat charta Ombudsmana*ky FA ČVUT, která definuje rozsah působnosti v rámci školy, hlavní úkoly, zásady činnosti a konkrétní pravomoci.

Přihlášku s požadovanými materiály zasílejte do 19. září 2022 v elektronické podobě k rukám Petry Průšové na e-mail: petra.prusova@fa.cvut.cz

Uchazeči a uchazečky splňující požadavky budou požádáni, aby prezentovali své dosavadní zkušenosti a své koncepce činnosti ombudsmana*ky akademické obci fakulty na veřejném zasedání akademického senátu, který děkanovi doporučí osobu k přijetí do pracovního poměru

Termín nástupu

● 1. 11. 2022

 

V Praze dne 24. 6. 2022

děkan FA ČVUT v Praze

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.