Zprávy

Výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od letního semestru 2022/2023 nebo podle dohody a s úvazky podle rozsahu působení. Předpokládá se zejména výuka v českém jazyce, resp. u vybraných předmětů i v anglickém jazyce.

1) Pro Ústav nauky o budovách (Ú 15118):

 • A) 1 místo asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky ateliéru MgA. Ondřeje Císlera, Ph.D.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 3 roky odborné praxe v oboru architektura a urbanismus; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka.
Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury i na poli popularizace oboru, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.
Předpokládaný úvazek 0,5.

 • B) 1 místo vědeckého, výzkumného a vývojového pracovníka/pracovnice podílejícího/cí se na pedagogické činnosti pro oblast přístupnost prostředí, sociální a zdravotní stavby

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, absolutorium doktorského studia v oborech architektura a urbanismus se specializací na přístupnost prostředí, sociální a zdravotní stavby; zkušenosti z výzkumu v této oblasti, publikace v domácím či zahraničním odborném tisku, příp. publikované teoretické práce; aktivní znalost anglického jazyka; organizační schopnosti.
Praxe v oblasti přístupnosti staveb, event. projektování sociálních a zdravotních staveb je vítána.
Předpokládaný úvazek 0,1 + další dle získaných výzkumných projektů.

 • C) 1 místo vědeckého, výzkumného a vývojového pracovníka/pracovnice v oblasti vystavěného prostředí a realitního developmentu, podílejícího/cí se na pedagogické činnosti se zaměřením na výuku v předmětech DEV I – Základy developmentu nemovitostí , DEV II – Základy projektového řízení a přípravu pro akreditaci magisterského vzdělávacího programu Development.

Požadavky: doktorské vysokoškolské vzdělání a min. 5 let odborné praxe v oboru development, realitní inženýrství nebo v příbuzných oborech ((architektura a urbanismus, prostorové plánování, strategické plánování, regionální rozvoj, development nemovitostí, bydlení a bytová politika, městské inženýrství, městská studia, oceňování nemovitostí, sociální a ekonomická geografie atd.); zkušenosti z výuky a výzkumu v oblasti vystavěného prostředí; organizační schopnosti; aktivní znalost anglického jazyka. Vítána je pedagogická praxe a znalost akademického prostředí, praxe v oblasti soukromého či veřejného developmentu a další profesionální kvality, jako jsou podíl na kvalitním developmentu a výzkumech, publikace v domácím i zahraničním odborném tisku, příp. publikované teoretické práce.
Předpokládaný úvazek 0,2 s postupným navýšením před akreditací programu.

 • D) 1 místo vědeckého, výzkumného a vývojového pracovníka/pracovnice v oblasti vystavěného prostředí a realitního developmentu, podílejícího/cí se na pedagogické činnosti se zaměřením na výuku v kurzech celoživotního vzdělávání Development včetně organizace kurzů a jejich PR i na výuku v předmětech DEV I – Základy developmentu nemovitostí a DEV II – Základy projektového řízení

Požadavky: magisterské VŠ vzdělání a min. 5 let praxe v oboru development, realitní inženýrství nebo v příbuzných oborech (architektura a urbanismus, prostorové plánování, strategické plánování, regionální rozvoj, development nemovitostí, bydlení a bytová politika, městské inženýrství, městská studia, oceňování nemovitostí, sociální a ekonomická geografie atd.); zkušenosti z výzkumu v oblasti vystavěného prostředí; organizační schopnosti; aktivní znalost anglického jazyka.
Vítáno je doktorské VŠ vzdělání, pedagogické zkušenosti a znalost akademického prostředí, praxe v oblasti soukromého či veřejného developmentu a další profesionální kvality, jako jsou podíl na kvalitním developmentu a výzkumech, publikace v domácím i zahraničním odborném tisku, příp. publikované teoretické práce.
Předpokládaný úvazek O,4.

2) Pro Ústav krajinářské architektury (Ú 15120):

 • A) 1 místo profesora/profesorky, docenta/docentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky - přednášejícího/cí předmět Krajinářská architektura I s výhledem na rozšíření současné náplně předmětu o systematické dějiny krajinářské architektury, současnost a budoucí trendy

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 5 let odborné praxe v oboru krajinářská architektura nebo architektura a urbanismus, jmenování prof. nebo doc. v oboru, u odborného asistenta/odborné asistentky předpoklady pro zahájení habilitačního řízení; profesionální kvality, vlastní publikační činnost, přehled o současných trendech v oboru, aktivní znalost anglického jazyka a schopnost vést výuku i v angličtině. Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, zahraniční zkušenosti, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.
Předpokládaný úvazek 0,25.

 • B) 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky ateliéru krajinářské architektury Ing. Jitky Trevisan

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 3 roky odborné praxe v oboru krajinářská architektura nebo architektura a urbanismus; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti, detailní znalost technologií krajinářské architektury a související legislativy, orientace ve zpracovávání urbanistických a krajinářských návrhů v různých měřítcích a stupních; aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka, pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.
Předpokládaný úvazek 0,5.

3) Pro Ústav prostorového plánování (Ú 15121):

 • 1 místo vedoucího/vedoucí ateliéru zaměřeného na urbanismus a územní/prostorové plánování se zařazením profesor/ka, docent/ka nebo odborný asistent/ka

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, min. 5 let praxe se zaměřením na územní plánování; u místa profesora/profesorky nebo docenta/docentky jmenování v oboru, u odborného asistenta/odborné asistentky předpoklady pro zahájení habilitačního řízení; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka a schopnost vést výuku i v angličtině. Znalost dalšího jazyka, absolutorium doktorského studia a pedagogická praxe na vysoké škole jsou vítány.
Předpokládaný úvazek 0,5.

4) Pro Ústav designu (Ú 15150):

 • 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky ateliérů základů designu I (ZD I) a základů designu II (ZD II), zajišťujícího/cí také práci se zahraničními studenty včetně výuky předmětu Design Process Methodology a podílejícího/cí se na aktivitách ústavu v oblasti grantů a projektů.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 3 roky praxe v příslušném oboru; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v oblasti designu, aktivní znalost anglického jazyka a schopnost vést výuku i v angličtině. Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.
Předpokládaný úvazek 0,7.

 

Uchazeči / uchazečky zašlou spolu s přihláškou:

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, tvůrčí, pedagogické, resp. publikační a vědecké činnosti včetně ohlasů (citací);
 • ověřené kopie dokladů o VŠ magisterském i doktorském vzdělání a dosažených vědecko- pedagogických titulech;
 • u pozic zaměřených na výuku ateliérové tvorby ukázky stěžejních prací ve formátu A4;
 • u místa přednášející/ho (pozice ad 2A) písemnou představu o koncepci a zaměření výuky předmětu a výzkumu, u místa vedoucího/cí ateliéru (pozice ad 3) písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru.

Podáním přihlášky dává uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Podle vlastního uvážení může komise pro výběrové řízení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče/ uchazečky k pohovoru.

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 9. 1. 2023 na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 a současně v elektronické podobě na adresu benesova@fa.cvut.cz.

 

V Praze dne 5. 12. 2022

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
děkan

 

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT dne 5. 12. 2022. Posledním dnem pro odeslání přihlášek je pondělí 9. 1. 2023.

Doručení přihlášky si uchazeči mohou ověřit podle podacího čísla zásilky v aplikaci Sledování zásilek na www.ceskaposta.cz. Vzor přihlášky viz. www.fa.cvut.cz.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.