Zprávy

Výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2023/2024 nebo podle dohody, a s úvazky podle rozsahu působení. Předpokládá se výuka v českém i v anglickém jazyce.
© Marek Sedlák

1) Pro Ústav teorie a dějin architektury (15 113)

 • A) 1 místo docenta / docentky nebo odborného asistenta / odborné asistentky přednášející v předmětu Filosofie, sociologie a psychologie se zaměřením na sociologii a její průměty s architekturou, designem a krajinou, s předpokládaným zapojením do vědeckovýzkumné a publikační činnosti ústavu.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a titul Ph.D. v příslušném oboru; u místa docenta / docentky jmenování v oboru; profesionální kvality, zkušenost přednášejícího / přednášející na vysoké škole a s účastí na konferencích, vědecká a publikační aktivita; aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího jazyka vítána.

Předpokládaný úvazek: 0,3

 • B) 1 místo docenta / docentky nebo odborného asistenta / odborné asistentky přednášející v předmětu Dějiny a teorie architektury se zaměřením na teorii architektury, případně designu a krajiny, s předpokládaným zapojením do vědeckovýzkumné a publikační činnosti ústavu.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a titul Ph.D. v příslušném oboru podmínkou; u místa docenta / docentky jmenování v oboru; profesionální kvality, zkušenost přednášejícího / přednášející na vysoké škole a s účastí na konferencích, vědecká a publikační aktivita; aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího jazyka vítána.

Předpokládaný úvazek: 0,3

2) Pro Ústav památkové péče (15 114)

 • A) 2 místa odborných asistentů / odborných asistentek Ústavu památkové péče pro výuku památkové péče.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, min. 2 roky odborné nebo vysokoškolské pedagogické praxe v oboru památkové péče; aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího jazyka vítána.

Předpokládaný úvazek: 0,5

 • B) 1 místo odborného asistenta / odborné asistentky Ústavu památkové péče pro výuku památkové péče a stavebně historického průzkumu.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, min. 2 roky odborné nebo vysokoškolské pedagogické praxe v oboru památkové péče a stavebně-historického průzkumu; aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího jazyka vítána.

Předpokládaný úvazek: 0,5.

 • C) 1 místo odborného asistenta / odborné asistentky Ústavu památkové péče pro výuku památkové péče se zaměřením na specializaci péče o kulturní krajinu.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, min. 2 roky odborné nebo vysokoškolské pedagogické praxe v oboru péče o kulturní krajinu; aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího jazyka vítána.

Předpokládaný úvazek: 0,5

3) Pro Ústav interiéru (15 115)

 • 1 místo odborného asistenta / odborné asistentky pro cvičení v předmětu Nauka o stavbách – stavby pro kulturu a přednášky History of Theatre pro studenty Erasmu v anglickém jazyce.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání, min. 2 roky odborné praxe v oboru architektura a urbanismus; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti; aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Předpokládaný úvazek: 0,3

4) Pro Ústav nauky o budovách (15 118)

 • A) 1 místo odborného asistenta / odborné asistentky ateliéru Ing. arch. Borise Redčenkova

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání, min. 3 roky praxe v oboru architektura a urbanismus; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti; aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Předpokládaný úvazek: 0,5

 • B) 3 místa odborných asistentů / odborných asistentek základů architektonického navrhování (ZAN):
 •  1 místo odborného asistenta / odborné asistentky ateliéru ZAN MgA. Kamily Amblerové
 •  1 místo odborného asistenta / odborné asistentky ateliéru ZAN Ing. arch. Martina Rösslera
 •  1 místo odborného asistenta / odborné asistentky ateliéru ZAN Ing. arch. BcA. Oldřicha Sládka

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání, min. 3 roky praxe v oboru architektura a urbanismus; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti; aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Předpokládaný úvazek: 0,4

 • C) 1 místo vědeckého pracovníka / vědecké pracovnice podílející se na pedagogické činnosti, s podílem na výuce, přípravě a akreditaci magisterského vzdělávacího programu Development.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání, min. 5 let praxe v oboru development, realitní inženýrství nebo příbuzných (architektura a urbanismus, prostorové plánování, strategické plánování, regionální rozvoj, development nemovitostí, bydlení a bytová politika, městské inženýrství, městská studia, oceňování nemovitostí, sociální a ekonomická geografie atd.); zkušenosti a organizační schopnosti na poli výuky event. výzkumu v oblasti vystavěného prostředí; znalost organizace domácího i zahraničního akademického prostředí, praxe v oblasti soukromého či veřejného developmentu a další profesionální kvality (podíl na kvalitním developmentu, výzkumech, publikace v domácím či zahraničním odborném tisku, příp. publikované teoretické práce); aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího jazyka, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Předpokládaný úvazek: 0,2.

 • D) 1 místa odborného asistenta / odborné asistentky, specialisty / specialistky na problematiku developmentu staveb, s podílem na výuce předmětů Development I – Základy developmentu nemovitostí a Development II – Základy projektového řízení.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání, min. 5 let praxe v oboru, profesionální kvality (praxe v developmentu či veřejné správě, publikace v domácím i zahraničním odborném tisku, příp. publikované odborné práce). aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího jazyka, pedagogická či teoretická činnost, společenská a organizační angažovanost v oblasti developmentu a real-estate i na poli popularizace oboru, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Předpokládaný úvazek: 0,2

5) Pro Ústav urbanismu (15 119)

 • A) 1 místo odborného asistenta / odborné asistentky ateliéru Ing. arch. Tomáše Zmeka

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti architektury a urbanismu, min. 3 roky v oboru architektura a urbanismus; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti; aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury i na poli popularizace oboru, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Předpokládaný úvazek: 0,5

 • B) 1 místo odborného asistenta / odborné asistentky předmětu U3 (Teorie) a U6 (Tendence) doc. Ing. arch. Ireny Fialové

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti architektury a urbanismu (doporučené doktorské), min. 3 roky praxe se zkušeností s teoretickými a vědeckými přístupy; profesionální kvality, pedagogická praxe na vysoké škole a s účastí na konferencích; vědecká a publikační aktivita; aktivní znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka vítána.

Předpokládaný úvazek: 0,2.

6) Pro Ústav nosných konstrukcí (15 122)

 • A) 1 místo odborného asistenta / odborné asistentky pro výuku v oblasti matematiky a deskriptivní geometrie se zaměřením na výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru matematika a/nebo deskriptivní geometrie; min. 3 roky praxe v pedagogické činnosti v oblasti výuky matematiky a/nebo deskriptivní geometrie. Aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka, domácí a zahraniční publikační aktivita v odborném tisku s předpokladem pokračování této činnosti, aktivní znalost a schopnost pokročilého používání systému dynamické geometrie GeoGebra, aktivní uživatelská znalost modelovacího softwaru Rhinoceros, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Předpokládaný úvazek: 1,0

 • B) 1 místo odborného asistenta / odborné asistentky pro výuku v oblasti statiky a nosných konstrukcí se zaměřením na výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru stavitelství a/nebo architektura a konstrukce, min. 3 roky praxe v projekční a/nebo pedagogické činnosti v oblasti statiky a nosných konstrukcí, aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího světového jazyka vítána. Vítána je pedagogická specializace ve výuce technických předmětů a domácí a zahraniční publikační aktivita v odborném tisku s předpokladem pokračování této činnosti, event. absolutorium doktorského studia.

Předpokládaný úvazek: 0,25

7) Pro Ústav navrhování III (15 129)

 • A) 1 místo odborného asistenta / odborné asistentky ateliéru ZAN

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání, min. 3 roky praxe v oboru architektura a urbanismus; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti; aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího světového jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány.

Předpokládaný úvazek: 0,4

 • B) 1 místo vedoucí/ho ateliéru ZAN se zařazením profesor/ka, docent/ka nebo odborný/á asistent/ka

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, min. 5 let praxe se zaměřením na architektonické navrhování; u místa profesora/profesorky nebo docenta/docentky jmenování v oboru, u odborného asistenta/odborné asistentky předpoklady pro zahájení habilitačního řízení; profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka. Znalost dalšího jazyka, absolutorium doktorského studia a pedagogická praxe na vysoké škole jsou vítány.

Předpokládaný úvazek: 0,5.

 

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, tvůrčí, pedagogické, výzkumné, resp. publikační a vědecké činnosti, včetně ohlasů (citací);
 • ověřené kopie dokladů o vysokoškolském vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech;
 • u pozic zaměřených na výuku ateliérové tvorby ukázky stěžejních prací;
 • u místa přednášející/ho písemnou představu o koncepci a zaměření výuky předmětu a výzkumu, u místa vedoucí/ho ateliéru ZAN (pozice ad 7) písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru.

Způsob přihlášení

Písemně poštou nebo osobně:

Přihlášku s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do čtvrtka 22. 6. 2023 na adresu: ČVUT v Praze – Fakulta architektury, personální oddělení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6* nebo doručte osobně v úředních hodinách na podatelnu FA ČVUT. Obálku označte viditelně nápisem: „Výběrové řízení – akademičtí pracovníci“.

a současně

zašlete v elektronické podobě se všemi přílohami e-mailem na adresu petra.prusova@fa.cvut.cz.

Podáním přihlášky dává uchazeč/ka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Podáním přihlášky dává uchazeč/ka souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise.

Podle vlastního uvážení může komise pro výběrové řízení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče/uchazečky k pohovoru. FA ČVUT v Praze si vyhrazuje právo nevybrat žádného/žádnou z uchazečů/uchazeček.

 

V Praze dne 23. 5. 2023

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
děkan

 

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT dne 23. 5. 2023.

Posledním dnem pro podání přihlášek je čtvrtek 22. 6. 2023.

*Doručení přihlášky si uchazeči mohou ověřit podle podacího čísla zásilky v aplikaci Sledování zásilek na www.ceskaposta.cz. Vzor přihlášky viz. níže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.