Výstava ateliérových prací

Regulační plán - Nebušice

Jan Tomáš

Anotace

Návrh regulačního plánu pro městskou čtvrť Nebušice přichází s možným řešením, které reguluje výstavbu a využití ploch pro návaznost na okolní vesnickou zástavbu a zemědělskou krajinu. Koncept návrhu je tvořen dvěma hlavními osami zeleně, které jsou na sebe kolmé a tvoří kostru celého návrhu. Tyto osy jsou doplněny prstencovitě uspořádanými plochami s různými typy funkcí (bydlení, komunikace, sady, vinice,…). Území je regulováno tak, aby odpovídalo moderním principům bydlení a zároveň odkazovalo na vesnický kontext celého území. Důležitými body regulace proto jsou podlažnost, tvary a sklony střech, koeficient vsaku a plocha určená k zastavění.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák