Zprávy

Výběrové řízení na provozování kavárny Archicafe

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze („FA ČVUT“) vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za účelem provozování kavárny ARCHICAFE v prostorách FA ČVUT.

1. ÚVOD

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Sídlem: Thákurova 9, 166 34 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Plátce DPH
Zastoupená: doc. Ing. arch. Daliborem Hlaváčkem, Ph.D., děkanem
(dále také „FA ČVUT“ nebo „Vyhlašovatel“)

Vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku (dále jen „soutěž“) dle § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za účelem provozování KAVÁRNY ARCHICAFE v prostorách FA ČVUT.

Vyhlašovatel je příslušný hospodařit s nemovitou věcí – prostor Nové budovy ČVUT Dejvice, na pozemku parc. č. 681/14 v k.ú. Dejvice, obec Praha.

Smluvní vztah bude uzavřen na dobu určitou, počínaje dnem nabytí účinnosti nájemní smlouvy (den předání prostor budoucímu nájemci), předpokládaný termín je 1. 1. 2024, a to do 31. 12. 2026.

2. PŘEDMĚT NÁJMU

A. POPIS PŘEDMĚTU NÁJMU

Cílem výběrového řízení je najít nájemce, který bude schopen zajistit služby a provozování kavárny ARCHICAFE v této lokalitě. Kavárna se nachází v přízemí Fakulty architektury ČVUT v Praze. K dispozici je také sklad v prvním podzemním podlaží a manipulační prostor (kuchyňka) v prvním nadzemním podlaží. Prostor je kapacitně uzpůsoben pro 40 návštěvníků kavárny. V letním období je k dispozici i předzahrádka před budovou fakulty.
Toalety se nachází v přízemí fakulty.
Pravidelný úklid a hygienické potřeby si budoucí nájemce zajišťuje sám nebo dle dohody s Vyhlašovatelem.
Nájemce bude po dohodě s Vyhlašovatelem rovněž pro Vyhlašovatele krátkodobě nebo jednorázově zajišťovat služby cateringu a/nebo poskytovat prostory pro konání společenských akcí Vyhlašovatele.
Konání vlastních společenských či kulturních akcí je možné dle dohody s Vyhlašovatelem.
Přehled ploch a dispoziční využití objektu jsou uvedeny v nedílné příloze č. 1 vzoru Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání.

B. SOUČASNÝ STAV PŘEDMĚTU NÁJMU

Technické vybavení budov: elektroinstalace, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace (vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod včetně požárního, zařizovací předměty a armatury, přípojky pro pitnou vodu a teplo), centrální vytápění, EPS (elektropožární signalizace) a EZS (elektrozabezpečovací signalizace).

ARCHICAFE č. m. 131
NÁBYTEK INVENTURA:
Židle s područkami S11 40 ks,
Stolek konferenční Z09 20 ks,
Obslužný pult V08 1 ks,
Skříňka V10 1 ks,
Odpadkový koš D07 1 ks,
Venkovní nábytek: stůl 4 ks, židle 16 ks.

Součástí nabídky budoucího nájemce bude návrh charakteru provozu, včetně návrhu jídelního a nápojového lístku.

Návrh a realizace vybavení interiéru nejsou předmětem výzvy. V rámci budoucí spolupráce se Vyhlašovatel a nájemce v této oblasti smluvně dohodnou na základě zvláštní dohody.

Vyhlašovatel uvádí, že poslední nájemce ukončí v předmětu nájmu činnost v prosinci 2023.

Vybraný budoucí nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k provozování hostinské činnosti. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyjadřovat se k nabízenému sortimentu, jeho cenové hladině či k tematicky zaměřeným akcím a budoucí nájemce je povinen respektovat písemně vyjádřená stanoviska Vyhlašovatele.

3. PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI BUDOUCÍHO NÁJEMCE

Veškeré budoucím nájemcem doložené údaje se musí vztahovat výhradně k osobě nájemce se současným identifikačním číslem, nebo k osobě, která byla právním předchůdcem budoucího nájemce, který převzal veškeré závazky svého předchůdce.

A. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Způsobilým nájemcem je nájemce,

 • který nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením soutěže pravomocně odsouzen pro trestný čin; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu a je-li členem statutárního orgánu nájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu budoucího nájemce; účastní-li se soutěže pobočka české právnické osoby, musí předpoklad splňovat osoby uvedené výše v předchozí větě a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se soutěže pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
 • který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
 • který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 • který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • který není v likvidaci, vůči kterému nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo, který není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla navrhovatele.

Výše uvedené skutečnosti prokáže budoucí nájemce jednotlivými výpisy z rejstříku trestů (jak fyzických, tak i právnických osob) bez záznamu (nesmí být starší tří měsíců ke dni podání nabídky) a čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou jednat jménem budoucího nájemce či osobou zmocněnou k takovému jednání, a to v originále či úředně ověřené kopii (blíže upravuje článek 9 této Podkladové dokumentace). Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této Podkladové dokumentace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uvedené skutečnosti ověřit.

B. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Vyhlašovatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti předložením následujících dokladů:

 • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní budoucí nájemce zapsán;
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím této soutěži, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (tj. hostinská činnost) či licence; z výpisu musí být zřejmé, kdo vykonává činnost odpovědného zástupce nájemce ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro oprávnění k podnikání dokladované budoucím nájemcem v souvislosti s provozem činnosti v předmětu nájmu v jeho nabídce.

V případě, že je budoucí nájemce fyzickou osobou (OSVČ) a není povinen odpovědného zástupce ustanovit, sdělí tuto skutečnost v nabídce formou prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za nájemce jednat.

Uvedené doklady předloží budoucí nájemce v originále či úředně ověřené kopii, nikoliv však v kopii pořízené prostřednictvím sítě Internet (blíže upravuje článek 8 této Podkladové dokumentace). Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být starší třiceti dnů ke dni podání nabídky.

C. TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Vyhlašovatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace předložením seznamu provozovaných zařízení obdobného typu, jako je kavárna, bistro či restaurace.
Budoucí nájemce uvede alespoň jeden obdobný provoz, provozovaný po dobu alespoň 2 roky bez přerušení, a to za posledních 5 let před zahájením soutěže.

Provoz pouze rychlého občerstvení a typu TAKE AWAY nelze akceptovat jako splnění tohoto technického předpokladu – technické kvalifikace.

Pro požadovaný provoz uvede budoucí navrhovatel tyto skutečnosti – místo provozovny, délka provozu (tím není myšlena otevírací doba provozovny, ale počátek a ukončení daného provozu), popis sortimentu, počet zaměstnanců zajišťujících provoz. Dále doloží dokumentační materiál, fotografie, reference na nájemce, atp.

4. FORMÁLNÍ POŽADAVKY VYHLAŠOVATELE NA NABÍDKU

Součástí nabídky budou dále tyto doklady a dokumenty (tj. kromě dokladů předkládaných k prokázání splnění kvalifikace dle bodu 3):

 • Základní údaje o nájemci – u právnické osoby – název či obchodní firma, sídlo, IČO, údaj o zápisu v obchodním rejstříku {označení soudu, oddíl, vložka}, osoba oprávněná za právnickou osobu jednat, bankovní spojení včetně čísla účtu, telefonní spojení včetně kontaktní osoby. U fyzické osoby – jméno a příjmení, sídlo, IČO, bankovní spojení včetně čísla účtu, telefonní spojení včetně kontaktní osoby. Základní údaje o budoucím nájemci budou doplněny do přílohy č. 3 této Podkladové dokumentace – Čestné prohlášení
 • Souhlas se soutěžními podmínkami – Budoucí nájemce je povinen formou souhlasu se soutěžními podmínkami (příloha č. 2 této Podkladové dokumentace) potvrdit, že s formou zadání soutěže souhlasí. Souhlas se soutěžními podmínkami bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem budoucího nájemce či osobou zmocněnou k takovému jednání.
 • Podepsaný a vyplněný v místech k tomu určených návrh Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání dle přílohy č. 1 této Pokladové dokumentace. Budoucí nájemce není oprávněn návrh smlouvy měnit.
 • Prohlášení budoucího nájemce – fyzické osoby, že není povinen ustanovit odpovědného zástupce dle bodu 3, písm. B) – Profesní způsobilost, druhá odrážka, této Podkladové dokumentace.
 • Podnikatelský záměr a business plán (spolu s návrhem jídelního a nápojového lístku) zpracovaný v rozsahu dle bodu 5 této Pokladové dokumentace.
 • V nabídce budoucí nájemce uvede i svoje dosavadní zkušenosti s provozováním kavárny či jiného obdobného zařízení, významné obchodní partnery, reference či účast na zajímavých projektech.

5. POPIS VLASTNÍHO PROJEKTU

Nabízená cena nájmu, cenová politika a ekonomická kalkulace provozu kavárny:
Budoucí nájemce předloží podrobný podnikatelský záměr a business plán na celé období předpokládaného trvání nájemního vztahu (leden 2024 – prosinec 2026).
Součástí bude přehled plánovaných nákladů na provoz kavárny, náklady personální, stanovení počtu personálu dle jednotlivých profesí, výhled nákladů a výnosů.
Do této kalkulace nájemce zahrne náklady na nájemné, úhrady za média a související provozní náklady.

6. HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení předložených nabídek neproběhne dříve, než uplyne lhůta, která byla stanovena pro platné předložení nabídek oslovenými společnostmi.

Podané nabídky budou důkladně analyzovány a porovnány s ostatními platně předloženými nabídkami. Hodnocení nabídek bude provedeno podle dvou dílčích hodnotících kritérií: výše nabízeného nájemného a popis vlastního projektu.

Hodnotící kritérium –výše nabízeného nájemného– váha 30 %

Vyhlašovatel stanovuje minimální cenu nabízeného základního nájemného za celý předmět nájmu, a to 10.000,-Kč/měsíc (deset tisíc korun českých/měsíčně) bez DPH za celý předmět nájmu, tj. minimální základní nájemné za jeden rok je stanoveno na částku 100.000,- Kč bez DPH. Nájemné nebude Vyhlašovatel Nájemci účtovat po dobu hlavních prázdnin, tj. v měsících červenec a srpen.

Max. možný počet bodů získaný v rámci tohoto hodnotícího kritéria po přepočtení je 30, tj. nejvhodnější nabídka s nejvyšším počtem bodů v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria.

Počet bodů v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude vypočten podle vzorce: 100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha dílčího hodnoceného kritéria vyjádřená desetinným číslem (0,30) – počet bodů bude stanoven na 2 desetinná místa.

Hodnotící kritérium – popis vlastního projektu – váha 70 %

Budoucí nájemce ve své nabídce do soutěže musí prezentovat svůj podnikatelský záměr kavárny, reagující na požadavky a představy Vyhlašovatele vymezené touto Podkladovou dokumentací výše v bodě 5 a dále níže v tomto bodě. Vyhlašovatel upřednostňuje provoz s orientací na čerstvost, zdraví, inkluzi a udržitelnost.

Subkritéria hodnocení:

 • čerstvost, sezónnost a lokálnost surovin (10%)
 • zdravá a nutričně vyvážená nabídka zahrnující veganské a bezlepkové alternativy (15%)
 • ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost včetně minimalizace odpadů (15%)
 • návrh nápojového a jídelního lístku (20%)
 • vlastní popis podnikatelského záměru (40%)

Vyhlašovatel udělí za každou výše uvedenou dílčí položku max. 70 bodů, kdy 70 bodů znamená nejvíce vyhovující představám Vyhlašovatele. Následně budou body za jednotlivé dílčí položky vynásobeny odpovídajícími vahami a sečteny do celkového součtu bodů za toto hodnotící kritérium.

CELKOVÉ HODNOCENÍ: Vyhlašovatel seřadí nabídky budoucích nájemců, a to od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou až po nabídku s nejnižší bodovou hodnotou dle celkového počtu bodů získaných nájemcem jako součet počtu bodů získaných v dílčím hodnotícím kritériu – nabídková cena základního nájemného a počtu bodů získaných v dílčím hodnotícím kritériu – podnikatelský záměr.

Budoucí nájemce, který dosáhne nejvyššího celkového počtu bodů, bude vyhodnocen jako nájemce, který se umístil na nejlepším pořadí, tj. budoucí nájemce s nejvýhodnější nabídkou.

Předložené nabídky budou posouzeny a hodnoceny výběrovou komisí jmenovanou Vyhlašovatelem, která případně v užším kole soutěže vyzve jednotlivé účastníky soutěže k osobní prezentaci. Účastníci soutěže jsou povinni se případné osobní prezentace zúčastnit. O průběhu osobní prezentace bude pořízen protokol, ve kterém se zaznamená průběh této prezentace.

7. VZOR SMLOUVY O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

Nedílnou přílohou tohoto zadání soutěže je Vzor smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, která by měla být uzavřena mezi Vyhlašovatelem a vybraným nájemcem. Předmět nájmu bude pronajímán za závazných podmínek stanovených v této smlouvě. Budoucí nájemce není oprávněn podmínky smlouvy měnit. Návrh smlouvy musí být v předložené nabídce podepsán budoucím nájemcem (je-li fyzickou osobou), statutárním orgánem nájemce (je-li právnickou osobou – v souladu se zápisem v obchodním rejstříku) nebo osobou výslovně k tomu zmocněnou plnou mocí (nutno přiložit). Budoucí nájemce je povinen do návrhu smlouvy zahrnout všechna ustanovení obsažená v příslušném vzoru smlouvy. Svým podpisem stvrdí souhlas s textem předložené smlouvy.
(Poznámka: Budoucí nájemce doplní chybějící údaje, které jsou vytečkované.)

8. ČASOVÝ ROZVRH

A. PROHLÍDKA PROSTOR

Prohlídka prostor nabízených k nájmu je možná v tomto termínu:

 • čtvrtek 27. července 2023 v 10 hodin
 • čtvrtek 10. srpna 2023 v 10 hodin
 • pátek 18. srpna 2023 v 10 hodin

Sraz účastníků bude před vstupem FA ČVUT na adrese Thákurova 9, Praha 6.

B. PŘIHLAŠOVÁNÍ ZÁJEMCŮ

Nabídky budou podány v písemné formě – listinné podobě. Elektronické podání nabídek Vyhlašovatel neumožňuje.

Nabídky, 1x originál + 4x kopie (originály či úředně ověřené kopie dokladů dle bodu 3.

„Prokázání způsobilosti Navrhovatele“ Podkladové dokumentace stačí předložit pouze v rámci originálu nabídky, v rámci kopií nabídek postačí kopie zmíněných dokladů), zašlete poštou, prostřednictvím kurýrní služby, nebo osobně předejte na recepci FA ČVUT (recepce je otevřená v po-pá v době mezi 8.00-16.00 hodinou) tak, aby byly Vyhlašovateli doručeny nejpozději do 28. srpna 2023 do 10 hodin s označením této adresy:

Mgr. Andrea Vondráková
Děkanát
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Zalepenou obálku označte:
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, KAVÁRNA ARCHICAFE FA ČVUT, neotevírat!
a uzavření obálky opatřete podpisy osoby oprávněné jednat za navrhovatele, případně razítky účastníka soutěže.

Za určující pro posouzení dodržení stanovené lhůty je považován údaj potvrzující příchod nabídky na recepci Vyhlašovatele. Nabídky, které budou předloženy po uplynutí stanovené lhůty, nebudou do soutěže zahrnuty. Nabídky nelze po jejich předložení odvolat, měnit či doplňovat.

Účastník soutěže je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Vyhlašovatel nepřipouští podání alternativních (variantních) nabídek.

Otevírání nabídek po uplynutí stanovené lhůty je veřejné. Otevírání nabídek se uskuteční dne 28. srpna 2023 v 10 hodin.

Otevírání nabídek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce budoucího nájemce, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce nájemce se prokáže průkazem totožnosti a plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za budoucího nájemce jednat, pokud sám není touto osobou oprávněnou.
Zástupci nájemců nebudou oprávněni nahlížet do podaných nabídek, činit si kopie/výpisy z těchto nabídek.
Jmenovaná komise pro otevírání nabídek sdělí účastníkům otevírání nabídek název/obchodní firmu navrhovatele, sídlo, IČO, zda nabídka obsahuje základní nájemné a jeho výši, obratové nájemné a jeho výši a zda obsahuje podnikatelský záměr (bez jeho specifikace).

C. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ PODKLADOVÉ DOKUMENTACE

Dotazy a žádosti o vysvětlení Podkladové dokumentace je možno podat nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud žádost o vysvětlení Podkladové dokumentace není doručena Vyhlašovateli v této lhůtě, Vyhlašovatel není povinen vysvětlení poskytnout.

Žádost o vysvětlení Podkladové dokumentace musí být písemná a musí být doručena kontaktní osobě Vyhlašovatele, kterou je Mgr. Andrea Vondráková.

Vysvětlení Podkladové dokumentace bude uveřejněno na oficiálních webových stránkách Vyhlašovatele – https://www.fa.cvut.cz – nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti.

D. OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU SOUTĚŽE

Všichni účastníci budou s výsledky soutěže seznámeni nejpozději do 30. září 2023.

9. FORMA PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Každé vyhotovení nabídky bude svázáno do jednoho svazku a zajištěno proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém podavači či vazbě bude nabídka dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečeti nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem nájemce.

Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie budou na titulních stranách označeny „kopie č. ….“. Kopie nabídek slouží Vyhlašovateli pro efektivní posouzení a hodnocení předložených nabídek. V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídek se považuje za rozhodující text originálního vyhotovení.

Vyhlašovatel doporučuje následující členění dokladů a dokumentů v rámci nabídky:

 • Prokázání způsobilosti (základní, profesní, technická)
 • Formální požadavky vyhlašovatele
 • Hodnocení nabídek – hodnotící kritéria (podrobný popis vlastního projektu)
 • Podepsaný a řádně v místech k tomu určených vyplněný návrh Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání

Dokumentační materiál, tj. fotografie, CD, vzorky, ukázky, apod. je budoucí nájemce povinen předložit zvlášť, tj. mimo ucelenou svázanou nabídku, v opačném případě není Vyhlašovatel povinen dokumentační materiál na požádání vrátit.

10. POROTA A ODBORNÍ ZNALCI

Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:

 • nesplňují obsahové požadavky vypsané soutěže
 • neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek,
 • nedošly v požadovaném termínu,

Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách, je soutěžní porota povinna vyloučit z řádného posuzování.

A. ČLENOVÉ POROTY

Porota je složena ze zástupců vedení Fakulty architektury ČVUT a Fakulty informačních technologií ČVUT, zástupců studujících Fakulty architektury ČVUT a Fakulty informačních technologií ČVUT.

B. PŘIZVANÍ ODBORNÍ ZNALCI

Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením Vyhlašovatele.

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezahrnout do soutěže nabídku, která nebude splňovat podmínky soutěže.
 • Dle ust. § 1774 zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění, si Vyhlašovatel vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit či soutěž zrušit do uplynutí lhůty pro výběr nejvhodnější nabídky.
 • Dle ust. § 1775 odst. 3 zák.č. 89/2012 Sb., nemají účastníci nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži.
 • Dle ust. § 1778 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., je Vyhlašovatel oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, přičemž není povinen sdělovat důvody rozhodnutí.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet předložené nabídky s výjimkou dokumentačního materiálu, tj. fotografie, CD, vzorky, ukázky apod. za předpokladu splnění podmínek uvedených v odstavci čtvrtém bodu 9. „Forma předložené nabídky“.
 • Vyhlašovatel bude získané informace od nájemce během celého procesu považovat za důvěrné a neposkytne je žádné třetí osobě bez souhlasu budoucího nájemce, to neplatí pro poskytnutí nabídek členům komisí jmenovaných Vyhlašovatelem.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje v nabídce uvedené skutečnosti a jejich pravdivost ověřit, stejně tak požádat budoucího nájemce o upřesnění, vysvětlení či doplnění nabídky.
 • Osobní údaje předané v rámci nabídky budoucího nájemce zpracovává Vyhlašovatel pouze po dobu a za účelem naplnění této veřejné soutěže. Osobní údaje zpracovává Vyhlašovatel za dodržení podmínek nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

12. PODKLADY A DOKUMENTACE

Tato Podkladová dokumentace bude uveřejněna na oficiálních webových stránkách Vyhlašovatele – www.fa.cvut.cz.

Jednotlivé přílohy včetně stavebních půdorysů ve formátu PDF budou poskytnuty na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: andrea.vondrakova@cvut.cz nebo po telefonické domluvě na tel.: +420 224 356 421, děkanát.

 

V Praze dne 18. 7. 2023

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., děkan
Za FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.