Zprávy

AS ČVUT vyhlašuje volby do AS ve volebním obvodu studentů

Do 1. listopadu je možné podávat návrhy na kandidáty a kandidátky do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů. Kandidující se akademické obci představí online 9. listopadu v 11 hodin.

Akademický senát ČVUT je samosprávný zastupitelský orgán. Jeho členové a členky se aktivně podílejí na rozhodování o dění na univerzitě a jejím dalším směřování. Mezi nejzásadnější pravomoci patří volba rektora, schvalování rozpočtu a vnitřních předpisů nebo strategických dokumentů. Senátoři a senátorky ale mohou diskutovat libovolná témata a přijímat k nim usnesení, a tím ovlivňovat chod univerzity.

Důležitým posláním je také posílení komunikace mezi akademickými funkcionáři a akademickou obcí. Studenti a studentky mají možnost aktivně ovlivňovat dění na celé univerzitě a spolurozhodovat zejména o studijních záležitostech prostřednictvím studentských senátorů a senátorek.

Do AS ČVUT je volen 1 zástupce studujících. Volební období je dvouleté.

Harmonogram voleb

 • 18. 10. – zveřejnění harmonogramu voleb
 • 1. 11. v 12.00 – uzávěrka podání návrhů na kandidáty
 • 6. 11. v 8.00 – zveřejnění přijatých kandidátek na webu FA
 • 9. 11. v 11.00 – představení kandidátů akademické obci online
 • 22. – 23. 11. – VOLBY – elektronické hlasování na volby.cvut.cz
 • 24. 11. – vyhlášení a zveřejnění výsledků voleb
 • 1. 12. – termín podání námitek k průběhu voleb
 • 8. 12. – termín pro vypořádání námitek

Volební komise FA ČVUT

 • Josef Holeček
 • Dana Matějovská
 • Matěj Ponka

Kandidát do AS

Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce, kandidát na člena AS musí souhlasit s nominací, tzn:

 • vyplnit přihlášku s vlastnoručním podpisem a s fotografií v rozlišení minimálně 1080x1080px
 • přiložit text s volebním programem v rozsahu do 15 řádků textu
 • volební heslo v rozsahu 150 znaků, který bude použit k propagaci na webu a sociálních sítích FA

Veškeré požadované materiály kandidující zašlou na adresu volby@fa.cvut.cz.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.