Zprávy

Konference Participativní bydlení představila průběh a výsledky tříletého výzkumného projektu

Sociální vědci a architektky i architekti z pěti institucí představili v pátek na konferenci na Fakultě architektury ČVUT v Praze výsledky tříletého výzkumného projektu. Multioborový tým od roku 2021 zkoumal participativní formy bydlení doma i v zahraničí a zabýval se možnostmi i limity jejich většího rozšíření v Česku. Výzkum pomohl identifikovat výzvy, kterým tato forma bydlení musí čelit v českém kontextu, a především ukázal, že inovativní přístup k bydlení s důrazem na participaci obyvatel i samospráv přináší při dobrém nastavení benefit v podobě finančně dostupnějšího a společensky udržitelného bydlení.

Projekt Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Prostředí pro život, a účastnili se ho výzkumníci a výzkumnice z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty architektury ČVUT v Praze, Sociologického ústavu AV ČR, Arniky - Centra pro podporu občanů a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Jádro projektu tvořila spolupráce se šesti partnerskými městy a obcemi - Jihlavou, Libercem, Pardubicemi, Opavou, Psáry a Hrádkem nad Nisou. Výzkumný projekt vedle mapování dobré praxe, historického vývoje a institucionálních podmínek zahrnoval také participativní workshopy s obyvateli i obcemi a celostátní výzkumný dotazník. Partnerským obcím zároveň výzkum pomohl lépe uchopit přístup k jednotlivým lokalitám, které si vytipovaly pro pilotní projekty. Poznatky a výsledky výzkumu vědci shrnuli do Metodiky participativního bydlení pro obce a Manuálu participativního bydlení pro obyvatele, které budou k dispozici na webu projektu.

“Jsme si vědomi, že v rozvoji participativních forem bydlení jsme v ČR v mnoha ohledech na začátku. Naším posláním bylo poskytnout rámec pro společnou debatu, identifikovat a představit základní možnosti a limity, včetně metodických postupů, jak může participativní bydlení fungovat v českém kontextu. Praktické zkušenosti s přípravou projektů umožní zpřesňovat některé otázky a nalézat řešení na identifikované výzvy. Ostatně, participativní bydlení je v souladu s evropskou politikou Nového evropského Bauhausu a proto věříme, že i v Česku může mít důležitou roli. Do debaty se teď ale musí vložit také stát a finanční sektor,” říká hlavní řešitel projektu Jan Malý Blažek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

V průběhu celého projektu tým představoval participativní bydlení široké veřejnosti i odborníkům na mnoha místech ČR i prostřednictvím médií. V rámci výzkumu vědci vytvořili podrobnou konceptualizaci participativního bydlení včetně definic jednotlivých dimenzí participace – sociální, prostorové, organizační, ekonomické, a participace dalších aktérů. Ta pomohla téma uchopit pro práci v partnerských obcích i v rámci odborné diskuse. Workshopy i dotazníky se zaměřily na vnímání konceptu jeho potenciálními uživateli a zabývaly se také dosavadními zkušenostmi a překážkami, kterým obyvatelé i obce při hledání vhodných a udržitelných forem bydlení čelí.

Výzkum ukázal, že v České republice existuje zájem  obyvatel participovat při přípravě a správě svého bydlení  a že představený koncept bydlení dokáže obyvatele měst a obcí různých velikostí  zaujmout. Důležitou roli v rozvoji participativního bydlení u nás může sehrát nejen jeho informační podpora, ale i spolupráce obyvatel s obcemi, které tím mohou cíleně rozšířit možnosti vlastního bydlení a zvýšit jeho dostupnost. Klíčovými otázkami pro obyvatele i obce zůstávají vysoká cena bydlení a stále omezená nabídka možností financování  pro nové  formy bydlení, což souvisí také  s určitými omezeními současných právních forem,“ uvedla Jana Kubcová z Fakulty architektury ČVUT.

Na konferenci vystoupili kromě členů a členek výzkumného týmu také hosté z místních samospráv, Ministerstva pro místní rozvoj, a další odborníci. Shodli se, že dalším krokem v rozvoji participativních  forem bydlení je kromě legislativních úprav právě zvýšení dostupnosti financování a že podpora participativních forem bydlení  patří mezi žádanou cestu pro prosazení takového bydlení, které dokáže reagovat na současné výzvy, zejména v oblasti dostupnosti a ekologické udržitelnosti bydlení. Aktéři konferenci se shodli na důležitosti další mezioborové spolupráce. V některých obcích, jako třeba v Trojanovicích nebo Liberci již realizaci participativních projektů zahájili.Jako doprovodný program byla v atriu FA ke shlédnutí výstava příkladů participativního bydlení.

Za Fakultu architektury ČVUT se projektu zúčastnil tým z Ústavu nauky o budovách: Michal Kohout, David Tichý, Jana Kubcová a Markéta Káňová. Všechny informace o výzkumu nalezene na webu participativnibydleni.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout