Zprávy

Výběrové řízení na nové vedení návrhového ateliéru

Děkan Fakulty architektury ČVUT se sídlem v Praze, Thákurova 9, vypisuje podle §77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a v souladu s Řádem výběrového řízení ČVUT výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/akademickou pracovnici. Termín pro podání přihlášky je 12. 7. 2024.
© Marek Sedlák

Ústav navrhování III

Název pracovní pozice: vedoucí ateliéru
Zaměření: vedoucí ateliéru na Ústavu navrhování III
Typ pracovní pozice: akademický pracovník / akademická pracovnice – odborný asistent / odborná asistentka, docent / docentka nebo profesor / profesorka

Mzdové zařazení: dle kvalifikace
A3 (31 – 55.000 Kč měsíčně při úvazku 1,0)
A4 (35 – 65.000 Kč měsíčně při úvazku 1,0)
A5 (39 – 75.000 Kč měsíčně při úvazku 1,0)
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • vedení výuky v ateliéru pro 2. – 5. ročník v programu Architektura a urbanismus
 • účast na chodu ústavu a fakulty.

Požadavky:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru architektura a urbanismus
 • úspěšně prokazované a prezentované schopnosti a zkušenosti v oblasti architektonické a urbanistické tvorby
 • znalost principů a metod architektonického navrhování a tvorby urbanistických projektů a související legislativy
 • profesionální kvality a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti
 • aktivní znalost českého a anglického jazyka (výuka probíhá v českém i anglickém jazyce)
 • znalost dalšího jazyka a pedagogická praxe na vysoké škole, společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury i na poli popularizace oboru, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány
 • bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 01. 09. 2024
Termín přihlášky do: 12. 07. 2024

Náležitosti přihlášky

1. Vyplněná přihláška (viz vzor)

2. Přílohy

 • a) motivační dopis,
 • b) písemná představa o koncepci a zaměření ateliéru,
 • c) strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, tvůrčí, pedagogické, resp. publikační a vědecké činnosti včetně ohlasů,
 • d) ukázky stěžejních prací,
 • e) prosté (neověřené) kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech – doklady v originálu či ověřené kopii dodá vybraný uchazeč po ukončení výběrového řízení.

Způsob přihlášení

Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu personálního oddělení FA ČVUT petra.prusova@fa.cvut.cz.

Materiály lze odevzdávat v českém nebo anglickém jazyce.

Podáním přihlášky dává uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a současně dává souhlas s distribucí dodaných materiálů členům a členkám komise pro výběrové řízení.

Průběh výběrového řízení

Vypsání výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce ČVUT a ve veřejné části webových stránek FA ČVUT.

Naplnění formálních požadavků přihlášky, kvalifikační a odborné předpoklady uchazečů /uchazeček posuzuje v souladu s platnými vnitřními předpisy a na základě zaslaných podkladů odborná komise jmenovaná děkanem.

Podle vlastního uvážení může komise pro výběrové řízení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče/uchazečky k pohovoru.

FA ČVUT si vyhrazuje právo nevybrat žádného/žádnou z uchazečů/uchazeček. FA ČVUT je oprávněna výběrové řízení kdykoli zrušit.

Další podklady

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.