Zprávy

Politika architektury: aktuální témata

Studentská vědecká konference Politika architektury: aktuální témata navazuje na první konferenci k tomuto tématu, uskutečněnou na FA ČVUT v minulém roce. Uskuteční se 9. listopadu. Jejím cílem je reflexe dokumentu ve vazbě na probíhající výzkumné projekty a zkušenosti z české a zahraniční praxe.
Pozvánka na studentskou vědeckou konferenci Politika architektury

Smyslem konference je setkání aktérů z akademické, kulturní a profesionální sféry, profesních komor, státní správy, politické reprezentace a odborné veřejnosti k rozvíjení debaty o směřování a naplňování Politiky architektury a stavební kultury ČR a formulování postupů a cílů v jednotlivých oblastech.

Architektura je stavební umění zásadně ovlivňující kulturu, ekonomiku, životní prostředí, sociální podmínky, bezpečnost a další oblasti života. Česko je jednou z posledních zemí EU, které se podařilo zakotvit politiku architektury na vládní úrovni (Politika architektury a stavební kultury ČR, MMR 2015). Do roku 2020 bude vládě ČR předloženo hodnocení naplňování cílů politiky architektury a návrh aktualizace dokumentu pro další období.

Konference je strukturovaná do čtyř tématických bloků, odstupňovaných podle míry obecnosti:

  1. Politika architektury a stavební kultury ČR v celoevropském srovnání, zaměřený na přístupy k formulování a naplňování národních politik architektury a stavební kultury
  2. Plánování - struktura a nástroje, zaměřený na současné zkušenosti správy území v ČR a Evropě
  3. Bydlení - koncepce, ekonomie, současná situace a dostupnost na území ČR
  4. Teorie a tendence - implementace odbornou veřejností, role městského architekta, role veřejné správy, památková péče, vzdělávání, aj. Tento blok lze chápat mj. jako prostor pro širší spektrum námětů.

Konference je otevřena především studentům doktorských studijních programů dotýkajících se uvedených témat.

Registrace pasivní účasti přes formulář.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.