Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Zaregistrujte se na mezinárodní konferenci o dostupném bydlení

Konference Dostupné bydlení v 21. století, která se koná 21. a 22. června 2019, bude diskutovat klíčové determinanty udržitelného a dostupného bydlení ve 21. století, a vztah mezi dostupností bydlení a konkurenceschopností sídel a regionů, jejich ekonomickou a sociální udržitelností a kvalitou života v nich. Akci pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Evropskou hospodářskou komisí OSN v Ženevě.

Konference bude platformou pro prezentace a diskuse o postupech při zavádění inovativních strategických přístupů k řešení problémů dostupnosti bydlení na místní a regionální úrovni ze zemí regionu UNECE se zaměřením na Českou republiku. Diskuse bude řešit následující otázky:

 • Jak zahrnout plánování dostupného bydlení do strategických, územních a regulačních plánů?
 • Jak při plánování dostupného bydlení zohlednit paradigma udržitelnosti: ekonomické proveditelnosti, ekologické šetrnosti, sociální soudržnosti a kulturní přiměřenosti?
 • Jaké jsou charakteristiky kvalitního a udržitelného bydlení v městském měřítku?

Organizace:

Ústav nauky o budovách FA ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Evropskou hospodářskou komisí OSN v Ženevě. Konference je organizována v rámci projektu z programu TAČR Eta.

Garant

prof. Ing. arch. Michal Kohout, vedoucí ústavu Nauku o budovách FA ČVUT

Cílová skupina

Politici a zástupci veřejné správy (centrální – MMR, MŠMT, MZ, krajské i municipální), zástupci aplikačních garantů SMOČR a IPR), aktéři nájemního i vlastnického bytového trhu, subjekty zabývající se problematikou udržitelného rozvoje sídel (mj. NSZM, participanti na Agendě 21 atd.), autoři strategických plánů, akademičtí pracovníci a další odborníci.

Formát konference

Dvoudenní konference pro cca 150 – 200 účastníků. První den konference bude kombinovat plenární zasedání, prezentaci v sekcích a panelovou diskusi. Program bude rozdělen na tři tematické bloky se dvěma panelovými diskusemi. Každý blok bude uveden keynote prezentací, po které budou následovat krátké příspěvky s panelovou diskuzí. Druhý den bude probíhat ve formátu tří paralelních sekcí zaměřených na různá témata. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přednášející

Zástupci veřejné správy (centrální, krajské i municipální), představitelé oborových organizací, akademického sektoru, architekti, ekonomové a další odborníci z Česka i zahraničí

Předpokládaný program konference

Pátek, 21. 06. 2019

09.30 – 10.00     Registrace 

10.00 – 10.15     Úvodní slovo a přivítání

 • prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan FA ČVUT
 • Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. arch. Elena Szolgayová, Ph.D., Evropské hospodářská komise OSN

10.15 – 10.35     Představení projektu a cílů konference

 • prof. Ing. arch. Michal Kohout, FA ČVUT
 • Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., MÚVS ČVUT

10.35 - 11.00     prof. Spiro Pollalis, Harvard University

11.00 – 12.00     Blok 1. Dostupnost versus udržitelnost

 • prof. Spiro Pollalis, Harvard University
 • Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha
 • RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., MÚVS ČVUT
 • RNDr. Jiří Klíma, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. arch. Elena Szolgayová, Ph.D., Evropské hospodářská komise OSN

12.00 – 13.00     Oběd

13.00 – 14.00     Blok 2. Příklady dobré praxe v zahraničí

 • Christian Schantl (město Vídeň)/ Andrea Jany (Institute of Housing Research)
 • Dr. Agata Krause, Evropská hospodářská komise OSN
 • Adam Zábranský, Magistrát hlavního města Prahy
 • prof. Paloma Taltavull, Ph.D., Universidad de Alicante
 • Wojciech Korbel, Ph.D. Arch., Krakow University of Technology

14.00 – 14.30     Káva

14.30 – 15.45     Blok 3. Kulatý stůl. Využití poznatků pro tvorbu politik dostupného bydlení a rozvoj měst

 • Ing. Miroslav Zámečník, analytik EURO
 • Mgr. Ondřej Boháč, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D., Akademie věd České republiky
 • doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., FA ČVUT
 • Ing. Martin Svoboda, JRD Development s.r.o.

15.45 – 16.00     Závěrečné shrnutí a závěr konference

 

Sobota, 22. 06. 2019

10.00 – 12.30     Paralelní bloky

Blok 1.     Sídliště, jak dál?

Panelová sídliště v mnoha zemích v regionu UNECE, včetně České republiky, byly plánovány a budovány centrálním způsobem. Vysoce centralizovaná byla i jejich správa a vlastnické vztahy. Privatizační proces, ke kterému došlo v zemích bývalého východního bloku po roce 1990, s sebou přinesl rozdrobení vlastnické struktury. To je v přímém rozporu s původním nastavením těchto částí města. Současná situace v oblasti vlastnických práv tak výrazným způsobem ovlivňuje dlouhodobý rozvoj těchto lokalit a jeho udržitelnost. Akce představí výsledky výzkumného projektu zahájeného v roce 2014 na FA ČVUT, který se zabývá dlouhodobou strategii prostorového rozvoje sídlišť v České republice.

Blok 2.     Smart Housing

Setkání se zaměří na koncepci „Smart Housing“ ve „Smart Cities“. Bude se zabývat otázkami ekonomické proveditelnosti, environmentální a sociální udržitelnosti aplikace chytrých technologických řešení v rezidenčním sektoru. Cílem setkání bude i diskuze o vztahu chytrých řešení a dostupností bydlení, a jeho plánování v rámci konceptu „Smart Cities“.

Blok 3.     Mezioborové aspekty v bydlení

Bydlení představuje komplexní a multidisciplinární jev. Velmi často ale bydlení není věnována samostatná pozornost, a bývá jen součástí dalších, převážně sociálních kapitol strategických plánů měst. Cílem setkání je diskuze o významu bydlení v rámci plánování strategií a vztahu k dalším oblastem plánování, jako je například demografie, životní prostředí a změna klimatu, doprava a technologie, historie a identita, a další.

Přípravný výbor konference

 • prof. Ing. arch. Michal KOHOUT Fakulta architektury ČVUT
 • doc. Ing. arch. David TICHÝ, Ph.D. Fakulta architektury ČVUT
 • Ing. arch. Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
 • Mgr. Lucia DOBRUCKÁ, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
 • doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
 • Ing. arch. Daniela GRABMÜLLEROVÁ, Ph.D. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Magdaléna OVESEN Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Gulnara ROLL, Ph.D. Evropská hospodářská komise OSN v Ženevě

 

Tajemnice konference: Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Konference je zdarma, v češtině a angličtině, páteční program bude tlumočen.

Registrace

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.