Zprávy

Už nyní je možné se registrovat na mezinárodní konferenci Dostupné bydlení v 21. století

Smyslem konference, která se uskuteční 21. a 22. června 2019 na Fakultě architektury ČVUT, je diskutovat a popsat klíčové determinanty udržitelného a dostupného bydlení ve 21. století, a identifikovat vztah mezi dostupností bydlení a konkurenceschopností sídel a regionů, jejich ekonomickou a sociální udržitelností a kvalitou života v nich. Akci pořádá naše fakulta a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Evropskou hospodářskou komisí OSN v Ženevě.

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Jeho podoba určuje rozhodujícím způsobem kvalitu života, sociální status, zdraví, mobilitu a mnoho dalších parametrů podstatných pro obyvatele i budoucí vývoj sídla. Jedná se tudíž o fenomén, skrze jehož plánování mohou sídla podstatným způsobem ovlivňovat nejen svoji budoucí podobu, ale i svojí celkovou ekologickou, sociální i ekonomickou udržitelnost a kulturní přiměřenost.

Konference bude platformou pro prezentace a diskuse o postupech při zavádění inovativních strategických přístupů k řešení problémů dostupnosti bydlení na místní a regionální úrovni ze zemí regionu UNECE se zaměřením na Českou republiku. Diskuse bude řešit následující otázky:

 • Jak zahrnout plánování dostupného bydlení do strategických, územních a regulačních plánů?
 • Jak při plánování dostupného bydlení zohlednit paradigma udržitelnosti: ekonomické proveditelnosti, ekologické šetrnosti, sociální soudržnosti a kulturní přiměřenosti?
 • Jaké jsou charakteristiky kvalitního a udržitelného bydlení v městském měřítku?

Organizace:

Ústav nauky o budovách FA ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Evropskou hospodářskou komisí OSN v Ženevě. Konference je organizována v rámci projektu z programu TAČR Eta.

Garant

prof. Ing. arch. Michal Kohout, vedoucí ústavu Nauku o budovách FA ČVUT

Cílová skupina

Politici a zástupci veřejné správy (centrální – MMR, MŠMT, MZ, krajské i municipální), zástupci aplikačních garantů SMOČR a IPR), aktéři nájemního i vlastnického bytového trhu, subjekty zabývající se problematikou udržitelného rozvoje sídel (mj. NSZM, participanti na Agendě 21 atd.), autoři strategických plánů, akademičtí pracovníci a další odborníci.

Formát konference

Dvoudenní konference pro cca 150 – 200 účastníků. První den konference bude kombinovat plenární zasedání, prezentaci v sekcích a panelovou diskusi. Program bude rozdělen na tři tematické bloky se dvěma panelovými diskusemi. Každý blok bude uveden keynote prezentací, po které budou následovat krátké příspěvky s panelovou diskuzí. Druhý den bude probíhat ve formátu tří paralelních sekcí zaměřených na různá témata. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přednášející

Zástupci veřejné správy (centrální, krajské i municipální), představitelé oborových organizací, akademického sektoru, architekti, ekonomové a další odborníci z Česka i zahraničí

Předpokládaný program konference

Pátek, 21. 06. 2019

09.30 – 10.00 Registrace 

10.00 – 10.15 Úvodní slovo a přivítání

 • Zástupce FA ČVUT
 • Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Zástupce Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě

10.15 – 10.45 Představení projektu a cílů konference

 • Michal Kohout, FA ČVUT
 • Petr Štěpánek, MÚVS ČVUT

10.45 – 12.00 Blok 1. Dostupnost versus udržitelnost

 • Keynote přednáška
 • Panelová diskuze, (5 panelistů)

12.00 – 12.45 Oběd

12.45 – 14.00 Blok 2. Příklady dobré praxe v zahraničí

 • Keynote přednáška
 • Panelová diskuze, (5 panelistů)

14.00 – 14.30 Káva

14.30 – 15.45 Blok 3. Příklady dobré praxe u nás

 • Keynote přednáška
 • Panelová diskuze, (5 panelistů)

15.45 – 16.00 Závěrečné shrnutí a závěr konference
 

Sobota, 22. 06. 2019

10.00 – 12.30 Paralelní bloky

Blok 1. Sídliště, jak dál?

Panelová sídliště v mnoha zemích v regionu UNECE, včetně České republiky, byly plánovány a budovány centrálním způsobem. Vysoce centralizovaná byla i jejich správa a vlastnické vztahy. Privatizační proces, ke kterému došlo v zemích bývalého východního bloku po roce 1990, s sebou přinesl rozdrobení vlastnické struktury. To je v přímém rozporu s původním nastavením těchto částí města. Současná situace v oblasti vlastnických práv tak výrazným způsobem ovlivňuje dlouhodobý rozvoj těchto lokalit a jeho udržitelnost. Akce představí výsledky výzkumného projektu zahájeného v roce 2014 na FA ČVUT, který se zabývá dlouhodobou strategii prostorového rozvoje sídlišť v České republice.

Blok 2. Smart housing

Setkání se zaměří na koncepci „Smart housing“ ve „Smart cities“. Bude se zabývat otázkami ekonomické proveditelnosti, environmentální a sociální udržitelnosti aplikace chytrých technologických řešení v rezidenčním sektoru. Cílem setkání bude i diskuze o vztahu chytrých řešení a dostupností bydlení, a jeho plánování v rámci konceptu „smart cities“.

Blok 3. Mezioborové aspekty v bydlení

Bydlení představuje komplexní a multidisciplinární jev. Velmi často ale bydlení není věnována samostatná pozornost, a bývá jen součástí dalších, převážně sociálních kapitol strategických plánů měst. Cílem setkání je diskuze o významu bydlení v rámci plánování strategií a vztahu k dalším oblastem plánování, jako je například demografie, životní prostředí a změna klimatu, doprava a technologie, historie a identita, a další.

Registrace

Přípravný výbor konference

 • prof. Ing. arch. Michal KOHOUT Fakulta architektury ČVUT
 • doc. Ing. arch. David TICHÝ, Ph.D. Fakulta architektury ČVUT
 • arch. Petr ŠTĚPÁNEK, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
 • Lucia DOBRUCKÁ, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
 • Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
 • ing. arch. Daniela GRABMÜLLEROVÁ, Ph.D. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Magdaléna OVESEN Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ROLL, Ph.D. Evropská hospodářská komise OSN v Ženevě

 

Tajemnice konference

Ing. arch. Jana Kubcová, PhD.

 

Program a účast v panelech budou upřesněny.

Konference je zdarma.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.