Zprávy

Konference Dostupné bydlení pro 21. století hledala řešení naléhavé společenské výzvy

Odborníci z veřejné správy, výzkumu, stavebnictví spolu se zahraničními experty diskutovali 21. a 22. června 2019 na půdě Fakulty architektury ČVUT o fenoménu, který jejich odbornou agendu přesahuje a v různé míře se týká všech – faktické (ne)dostupnosti bydlení. Na mezinárodní konferenci pořádané ČVUT ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN a MMR ČR byly prezentovány interdisciplinární přístupy k této problematice, příklady dobré praxe i návrhy řešení.

Konkurenceschopnost i udržitelnost českých metropolí je ohrožována růstem cen a reálnou nedostupností bydlení. Jde o problém těžko řešitelný prostou regulací či dotacemi, výzvu, na kterou neexistuje jedno, ať již administrativní, politické, subvenční či technologické, řešení, ale je třeba přijmout a vyladit množství dílčích, reálných opatření, především na úrovni obcí. Politikům, úředníkům i odborníkům může pomoci intenzivnější sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí a konfrontace paradigmat architektonických, ekonomických i sociálních. Jednou z klíčových otázek přitom je, kde leží hranice mezi žádoucí regulací a přehnanou deformací tradičně málo flexibilního bytového trhu, navíc v situaci, kdy je dostupnost bydlení předmětem veřejného zájmu. Účastníci mezinárodní konference se seznámili s analýzou tohoto stavu i návrhy možných řešení. Sobotní workshopy pak poskytly prostor pro detailnější diskuse o třech specifických tematických okruzích: budoucnost panelových sídlišť, smart housing a multi-disciplinární aspekty bydlení.

Konferenci zahájila slova děkana Fakulty architektury Ladislava Lábuse, Daniely Grabmüllerové, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, a Eleny Szolgayové zastupující Evropskou hospodářskou komisi OSN, kteří zdůraznili význam problematiky bydlení v současnosti a její odraz v urbánní agendě EU. Následovalo představení navazujícího výzkumného projektu „Udržitelné a dostupné bydlení ve strategických plánech sídel“ a cílů samotné konference, kterého se zhostili hlavní řešitel projektu Michal Kohout z Fakulty architektury ČVUT a zástupce MÚVS ČVUT architekt Petr Štěpánek. Oba řečníci zdůrazňovali rozporuplný charakter samotného bydlení, jakožto komplexního fenoménu slučujícího v sobě soukromou potřebu bydlet s celospolečenským významem bydlení jakožto dlouhodobé strategické investice. I samotný název projektu v sobě skrývá určitý paradox – udržitelnost a dostupnost bydlení jsou dvě legitimní dimenze problematiky, které jsou zároveň často, především v krátkodobém horizontu, ve vzájemném střetu. Hlavní řečník konference Spiro Pollaris, profesor z Harvardské univerzity, se ve svém projevu věnoval principům trvalé udržitelnosti v oblasti plánování a z nich vyplývajících změn v definičních rámcích využívaných v územním plánování, urbanismu i architektuře. „V současnosti je diskutován mnohem širší dopad budov než dříve. Stavby jsou vnímány jako systémové prvky vystavěného prostředí, jako komponenty infrastruktury, entity vedoucí k sebe-udržitelnosti prostředí prostřednictvím šetření zdrojů či dokonce jejich produkcí.“ Publiku představil program Zofnass, který se již deset let věnuje vývoji procesů, metod a nástrojů pro kvantifikaci udržitelnosti infrastruktury a měst v pěti kategoriích: kvalita života, alokace zdrojů, přírodní prostředí, klima a rizika či způsoby vedení neboli leadership.

Další program prvního dne konference probíhal ve třech navazujících panelech, jejichž cílem bylo krátce představit a následně diskutovat předem zvolená témata. První panel nastínil problematiku dostupnosti a udržitelnosti bydlení. Panelisté Luděk Sýkora z Karlovy Univerzity, Michal Kohout a Tomáš Hudeček z ČVUT, Jiří Klíma z Ministerstva pro místní rozvoj, Spiro Pollaris z Harvardské univerzity a Elena Szolgayová zastupující OSN hovořili o nutnosti vytváření sociálně a funkčně smíšeného prostředí, o nedostatečné kapacitě nové výstavby a nepřiměřené délce stavebních řízení, ale též o postavení obecních samospráv v rámci našeho plánovacího systému a jejich omezených možností situaci efektivně řešit. Nepřekvapilo proto, že v rámci miniankety vyhlášené jako součást panelu označili účastníci konference za nejvýznamnější příčinu nedostupnosti bydlení dlouhodobou nekonzistentnost a nekoordinovanost bytové politiky a příslušných plánovacích rozhodnutí.

Druhý panel s převahou zahraničních hostů představil příklady dobré praxe z EU i České republiky. O zkušenostech z Anglie a provázání bytové politiky s prostorovým plánováním hovořila Agata Krause, konzultantka OSN pro městský rozvoj a bydlení. Paloma Taltavull z Univerzity v Alicante představila nastavení nových měřitelných indikátorů prostřednictvím strategických plánů ve Španělsku. Petr Štěpánek prezentoval v zastoupení zkušenosti z Vídně ukazující vytváření sociálního mixu spojeného s vyšší kvalitou sociálních bytů jako klíčového principu rozvoje města. Naproti tomu jako příklad chybné praxe uvedl Wojciech Korbel z Technické univerzity v Krakově problematickou kvalitu masivní a prostorově málo koordinované výstavby bez adekvátní regulace v Polsku.

Poslední panel se zabýval možností spolupráce mezi různými sektory a sešli se v něm představitelé akademické obce David Tichý za ČVUT a Martin Lux z Akademie věd ČR se zástupci veřejných institucí reprezentovaných Jitkou Modlitbovou z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ondřejem Boháčem, ředitelem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy; za komerční sféru vystoupil Martin Svoboda, výkonný ředitel JRD Development. Skladba panelu tak odpovídala aktuální potřebě spolupráce veřejného, vědecko-výzkumného a komerčního sektoru (tzv. triple helix) a umožnila propojování odlišných pohledů na danou problematiku. Diskuse odhalila, že v oblasti vzájemné informovanosti, komunikace i vylaďování postojů vycházejících z odlišných východisek jsou v rámci našeho institucionálního i procesního prostředí dosud velké rezervy. Shoda panovala především v přesvědčení o nutnosti lépe koordinovat konkrétní bytové politiky a dílčí aktivity i na potřebě rychleji a kvalitněji stavět, méně potom na formách podpory sociálního mixu či na efektu a smysluplnosti kvantitativního nárůstu výstavby na trh bydlení v konkrétních situacích.

Sobotní část konference probíhala ve třech paralelních sekcích. Workshop věnovaný problematice sídlišť diskutoval především projekt Fakulty architektury ČVUT ‘Sídliště, jak dál?‘ zaměřený na dlouhodobou strategii prostorového rozvoje sídlišť v ČR a potažmo v celé postsocialistické střední a východní Evropě. Účastnící druhého workshopu s aktuálním tématem smart bydlení debatovali o vztahu mezi chytrými řešeními, dostupností bydlení a plánováním v kontextu smart cities. Diskuse v poslední sekci se týkala mezioborových aspektů bydlení v kontextu strategických plánů sídel a jejím cílem bylo blíže identifikovat tematické oblasti, které se objevují či potenciálně mohou objevit ve strategických plánech měst a obcí, a které mohou mít vliv na dostupnost a udržitelnost bydlení.

Konference je součástí výzkumného projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“ realizované FA a MÚVS ČVUT a financovaného z programu Éta Technologické agentury ČR jehož aplikačními garanty je Svaz měst a obcí ČR a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

 

Affordable Housing in 21st Century: conference seeks solutions to a pressing social issue

The international conference, held at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University (ČVUT) in Prague on June 21 and 22, brought together experts from public administration, research and the construction industry to address a phenomenon that goes far beyond their professional agendas and, to a greater or lesser extent, affects us all – the shortage of affordable housing. Organized by the FA ČVUT in partnership with the UN Economic Commission for Europe and the Czech Ministry for Regional Development, the conference presented interdisciplinary approaches to the problem, examples of good practice, and possible solutions.

 

The viability and sustainability of Czech cities is under threat from rising prices and a shortage of affordable housing. Subsidies and regulations alone will not solve the problem, nor will any single fix – administrative, political, subventionary or technological. Instead, we must adopt a mixed and flexible approach, starting at local level. Politicians, civil servants and housing experts can benefit from improved sharing of experience and examples of good practice, both in the Czech Republic and abroad, and from better awareness of architectural, economic and social paradigms. A key question is how to strike a balance between necessary regulation and over-distortion of the traditionally inflexible housing market – all the more now that affordable housing is a matter of public concern. Conference delegates were presented with analyses of the situation and suggestions for possible solutions. The Saturday workshops provided an opportunity for more detailed discussion of three specific thematic areas: the future of panel-built housing estates; smart housing; and multi-disciplinary aspects of housing.

The conference opened with addresses by Ladislav Lábus, Dean of the Faculty of Architecture, Daniela Grabmüllerová of the Ministry for Regional Development, and Elena Szolgayová of the United Nations Economic Commission for Europe, who all stressed the importance of the current housing problem and its impact on the urban agenda of the EU. There followed the presentation of the research project ‘Sustainable and Accessible/Affordable Housing in Strategic Municipal Planning’ – and the aims of the conference itself – by research team leader Michal Kohout of the ČVUT Faculty of Architecture and architect Petr Štěpánek of the same university’s MIAS School of Business. Both speakers emphasized the complex and contradictory nature of housing, comprising as it does both the private need for a place to live and the wider social imperative of long-term strategic investment. The very name of the project implies a certain paradox – sustainability and affordability are two dimensions of the housing question that are often, especially in the short term, in direct conflict. The keynote speaker, Harvard professor Spiro Pollalis, considered the principles of long-term sustainability in the planning sector and the changes they entail to the defining parameters used in zoning, urban planning and architecture. “Today the debate about the impact of buildings is far wider than it used to be. Buildings are viewed as systemic elements of the built environment, components of the infrastructure, entities that contribute to a self-sustaining environment by saving or even producing resources.” He introduced the Zofnass programme, which for the last ten years has been developing processes, methods and tools for quantifying the sustainability of infrastructure and cities in five categories: quality of life, allocation of resources, the natural world, climate risks, and leadership.

The rest of the first day of the conference was devoted to three interlinked panel discussions on pre-selected topics. The first focussed on issues of affordability and sustainability in housing. The panel - Luděk Sýkora of Charles University, Michal Kohout and Tomáš Hudeček of the ČVUT, Jiří Klíma of the Czech Ministry for Regional Development, Spiro Pollaris of Harvard University and Elena Szolgayová of the United Nations Economic Commission for Europe – spoke of the need to create a socially and functionally mixed environment, the shortfall in new building, and excessive delays in planning procedures, as well as the status of local authorities within the Czech planning system and their limited ability to impose effective solutions. Not surprisingly, a mini-survey conducted in one panel found that the chief cause of the shortage of affordable housing was the long-term lack of consistency and coordination in our housing policy and related planning decisions.

The second panel, made up mostly of international delegates, presented examples of good practice in the EU and the Czech Republic. Agata Krause, a UN consultant for urban development and housing, described the situation in England, where housing policy goes hand in hand with spatial planning. Paloma Taltavull of the University of Alicante explained the Spanish system of measurable indicators introduced under new strategic plans. Petr Štěpánek presented the experience of Vienna, where a higher standard of social housing resulting in enhanced social mix is a key principle of urban development. As an example of bad practice, Wojciech Korbel of Krakow Technical University discussed the problematic quality of large-scale but poorly regulated residential construction projects in Poland that pay little regard to spatial planning.

The last panel considered the possibility of collaboration between various sectors. Academic expertise was provided by David Tichý of the ČVUT and Martin Lux of the Czech Academy of Sciences, while the public sector was represented by Jitka Modlitbová of the Ministry of Labour and Social Affairs and Ondřej Boháč, director of the Institute for Planning and Development of the City of Prague; the commercial case was put by Martin Svoboda, CEO of JRD Development. The composition of the panel thus mirrored the current need for collaboration between public administration, science and research, and business (the so-called ‘triple helix’), bringing together different approaches to the same set of issues. In the course of the discussion it became clear that in our institutional and procedural framework there are still considerable shortcomings in terms of information exchange, communication, and adjusting and reconciling the opposing approaches that result from different priorities. There was broad agreement on the need for better coordination in specific aspects and areas of housing policy and for faster and better-quality building; less so on how to promote social mix, or on the impact of a quantitative growth of housing development on the residential property market in specific situations.

On Saturday the conference split into three parallel sessions. A workshop focussing on the problem of housing estates discussed primarily the research project ‘Housing Estates: What Next?’ by the ČVUT Faculty of Architecture suggesting a long-term strategy for the spatial development of such estates in the Czech Republic and, by extension, in the whole of post-socialist Central and Eastern Europe. Participants in the second workshop debated recent developments in ‘smart living’, and the interrelation of smart solutions, affordability and planning in the context of smart cities. The third forum considered interdisciplinary aspects of housing as they relate to strategic municipal plans, with the aim of identifying thematic areas that appear, or may appear, in urban and municipal strategic plans and may influence the affordability and sustainability of housing.

 

The conference is part of the research project “Affordable and Sustainable Housing in Strategic Municipal Planning” organized by the Faculty of Architecture and the MIAS School of Business at the Czech Technical University and financed by the ETA programme of the Czech Technological Agency, whose guarantors are the Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic (SMOČR) and the Prague Institute of Planning and Development.

Program konference / Conference Programme

Příspěvky konference/ Contributions of Conference Speakers

Sborník konference / Conference Proceedings

Brochure Affordable and Sustainable Housing in Strategic Planning of Settlements

Kontakty a odkazy / Contacts and Links

  • michal.kohout@fa.cvut.cz
  • david.tichy@fa.cvut.cz
  • petr.stepanek@cvut.cz

 

Pozvánka na konferenci FA ČVUT

Pozvánka na konferenci UNECE

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout