Výzkumné centrum FA (VCFA)

Výzkumné centrum Fakulty architektury bylo založeno v roce 2012. Vede výzkumné projekty, organizuje semináře a konference, spolupracuje na publikační činnosti.

Výzkumné centrum FA zabezpečuje tyto činnosti:

  • vede výzkumné projekty v součinnosti s příslušnými ústavy FA ČVUT garantujícími odbornou kvalitu projektu
  • spolupracuje na přípravě témat doktorského studijního programu
  • organizačně zajišťuje, popřípadě pořádá semináře, kolokvia, symposia a konference
  • vytváří a vede databázi informací, podkladů a dokumentů souvisejících s výzkumnou činností ve sledovaných oborech
  • spolupracuje na publikační, ediční, prezentační a popularizační činnosti
  • vykonává doplňkovou vzdělávací, dokumentačně rešeršní, studijní a výzkumnou činnost zaměřenou na podporu profese
  • spolupracuje s tuzemskými i zahraničními výzkumnými pracovišti, profesními institucemi a orgány a institucemi obdobného zaměření 

Realizované výzkumné úkoly

VCFA pokračuje na výzkumu NAKI II (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, do roku 2020) a připravuje konferenci Inventura urbanismu 2018 s tématem památková péče a urbanismus. Dále se podílí na přípravě Inventury typologie 2018 jako garant jedné ze tří sekcí. Spolupracuje s nadací Člověk a prostor k tématům Krajina a územní plánování, Architektonické elity v současné společnosti a Metropolitní plán a jeho inovace.

Za obsah této stránky zodpovídá: JUDr. PhDr. Jiří Plos