Výstava ateliérových prací

Regionální studie Brandýsko

Branislav Kožej, Ivan Kašík

Anotace

Regionálna štúdia Brandýska sleduje súčasný stav rozvoja severovýchodného susedstva Prahy a snaží sa odpovedať na otázky budúceho rozvoja sídel v regióne z hľadiska občianskej vybavenosti, priestorových prepojení jednotlivých sídel, ich spájania a spádovania, ako aj využitia krajiny pre krátkodobú a dlhodobú rekreáciu a využitia kvalitnej poľnohospodárskej pôdy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.