Ateliéry

Ateliér Šindlerová

Jsme jediný ateliér na FA ČVUT specializovaný na urbanismus a plánování rozvoje území!

Ateliér Šindlerová je zaměřený na výuku urbanismu a plánování rozvoje území, a to jak v měřítku částí měst a městských čtvrtí, tak v měřítku celých obcí a měst, městských aglomerací a regionů.

Ateliér Šindlerová nabízí urbanistická ateliérová zadání, která vycházejí z reálné plánovací praxe a řeší aktuální témata plánování rozvoje území konkrétních českých měst a regionů. Studenti ateliéru řeší například budoucnost pražských suburbií, oživení městských periferií, rozvoj území kolem dopravních uzlů a tepen či odstraňování nejrůznějších bariér rozvoje ve městech.

Ateliérová témata jsou vždy spojená s dopravou a řešením dopravních problémů města a regionů.

Ateliér Šindlerová nabízí zadání ateliérů ATU – Ateliér urbanismus, ATVZ – Ateliér volné zadání, ATV – Ateliér volitelný a ATRN – Ateliér realizační projekt (regulační plán).

Studentům oboru Architektura, urbanismus a krajinářská architektura nabízí Ateliér Šindlerová zadání ateliéru ATKA-U – Ateliér krajinářsko-urbanistický projekt.

Ateliér vede Diplomní semináře (DS) a Diplomní projekty (DP) zaměřené na urbanismus a plánování rozvoje území.

Ateliér Šindlerová je domovským zázemím pro ateliérovou výuku modulu Prostorové plánování.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

 

Co nabízíme

  • Osobní konzultace v ateliéru možné každé pondělí a každý čtvrtek odpoledne vždy za přítomnosti vedoucí ateliéru Veroniky Šindlerové a dvou odborných asistentů  |  Pro každého studenta možnost konzultovat kdykoli dle potřeby
  • Podrobný Manuál zpracování urbanistických ateliérů v moodle i v tištěné podobě k dispozici všem studentům ateliéru  |  Unikátní výukový materiál, díky kterému je zpracování urbanistického ateliéru radost
  • Vlastní technologie pro virtuální realitu a ověřování počítačových 3D modelů trvale k dispozici v ateliéru
  • Vlastní řezačky fyzických modelů trvale k dispozici v ateliéru
  • Možnost pořízení leteckých fotografií z dronu na přání
  • Externí konzultanti z oboru krajinářská architektura, krajinné plánování, vodní hospodářství a voda v krajině, či dopravní stavby k dispozici dle potřeb studentů
  • Intenzivní dvoudenní workshopy na řešení vize a cílů rozvoje (v polovině semestru) a na řešení výstavní expozice a grafického zpracování finálních výstupů (ke konci semestru)

 

Práce a život v ateliéru

Práce studentů v ateliéru - letní semestr 2023

Práce studentů na workshopu - Příbram - březen 2023

Exkurze do Hornického muzea v Příbrami - březen 2023

Společná prohlídka řešeného území - Rozvoj okolo nových železničních zastávek ve východní části Prahy - únor 2023

Společná prohlídka řešeného území - Příbram - únor 2023

Oslava úspěšných obhajob ateliérových prací  v letním semestru 2023

Pasování diplomantů - letní semestr 2023

Úspěchy Ateliéru Šindlerová

Cena děkana 2022: Kategorie Urbanismus 

Karolína Čechová a Victoria Cheremnykh zvítězily se svým projektem ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE, zpracovaným v Ateliéru Šindlerová, v 2. ročníku soutěže Cena děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze 2022 v kategorii Urbanismus. Ze všech nominovaných urbanistických projektů z celé Fakulty architektury ČVUT byl porotou jejich projekt vyhodnocen jako nejlepší. Z hodnocení poroty vybíráme: „Projekt přináší do plánování koncepční práci se strukturou sídla, dopravní infrastrukturou a uspořádáním krajiny. Širší hodnoty pak zdařile převádí do detailního řešení. Porota oceňuje prezentaci geneze koncepce, která je cenná při obhajobě projektu před zadavatelem“.

Je to vůbec poprvé, kdy ve studentské soutěži takového typu uspěl návrh územního plánu. 

Oceněný projekt naleznete zde:

http://www.fa.cvut.cz/.../atel.../35274-uzemni-plan-milovice

Vybrané studentské práce

Jedním z profilových témat Ateliéru Šindlerová je řešení revitalizace dlouhodobě urbanisticky nestabilizovaných území uvnitř měst, pracovně nazývaných jako „vnitřní periferie“. Tato území se často nacházejí kolem dopravních koridorů a ploch, kolem významných městských dopravních tepen, kolem železnice či kolem nádraží a vytvářejí tak bariéry a jizvy na tváři měst.

Mezi Smíchovem a Zličínem: Urbanistické řešení revitalizace okolí Radlické radiály

V letním semestru 2021 měli studenti Ateliéru Šindlerová příležitost podílet se na hledání nové podoby Radlického údolí a území okolo plánované dálniční Radlické radiály. Pás území mezi Smíchovským nádražím, Radlicemi, Jinonicemi, Novými Butovicemi a Zličínem je dlouhodobě urbanisticky silně nestabilizovaný a vytváří jizvu na tváři jinak velmi atraktivního jihozápadního sektoru Prahy. Město se sem obrací zády. Je to chaotická a neuspořádaná periferie plná kontrastů a protikladů. Toto území má přitom velký potenciál stát se plnohodnotnou atraktivní součástí Prahy. Má šanci propojit vše krásné a hodnotné, co dnes naopak rozděluje.

Na ateliérovém zadání pracovalo celkem devět studentů, kteří celé území společně analyzovali, navrhli společný koncept základního urbanistického uspořádání území a pak každý zpracovával podrobné urbanistické uspořádání části území.

Společná urbanistická situace (Šárka Michenková, Marie Harigelová, Kateřina Kurešová, Lucie Křivánková, Yurii Nalyvaiko, Halyna Kharchenko, Jakub Peterka, Anastasiia Ihnatkova, Anstasiia Bondarenko, letní semestr 2021)

Podrobná urbanistická situace a nadhledová perspektiva (Šárka Michenková, letní semestr 2021)

Příbram: Vize rozvoje města

Město Příbram se stalo modelovým územím pro výuku již 8. běhu Modulu prostorové plánování 2023-2024. V rámci letního semestru 2023 navrhovala pětice studentů nejprve vizi a koncepci rozvoje celé Příbrami a poté každý ze studentů rozpracovával podrobný urbanistický návrh části dlouhodobě nestabilizovaného území mezi starou Příbramí, Březovými Hory a Zdaboří. Výsledkem je široké spektrum urbanistických intervencí, od kultivace a racionalizace hlavní městské průmyslové zóny, přes dostavbu staré Příbrami, propojení Příbrami a Březových Hor až po celkovou konverzi upadajícího sídliště Zdaboř.

Společná urbanistická situace (Lada Doubravová, Jakub Naništa, Tomáš Kadlec, Daria Krasnolutska, Glib Khmelnytskyi, letní semestr 2023)

Podrobná urbanistická situace dostavby staré Příbrami (Jakub Naništa, letní semestr 2023)

Libčice nad Vltavou - komunitní město na železnici 

Dalším oblíbeným tématem Ateliéru Šindlerová je buducnost rozvoje suburbií kolem Prahy. V ateliérových zadáních se řeší role a význam suburbánních obcí v sídelní struktuře pražské metropolitní oblasti. V urbanistickém detailu se pak navrhuje usměrnění rozvoje dosud chaotické a nekoordinované zástavby suburbií, doplnění chybějícího občanského vybavení, kultivace veřejných prostranství, řešení dopravní obslužnosti a také polidštění krajiny. V zimním semestru 2020/21 se studenti Ateliéru Šindlerová zabývali řešením rozvoje Libčic nad Vltavou, útulného městečka kousek za Prahou, které se ocitá pod tlakem suburbanizace kolem Prahy. 

Ukázky z ateliérové práce Lenky Kovářové (zimní semestr 2020-21)

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.