Ateliéry

Ateliér Šindlerová

Ateliér učí studenty navrhovat a plánovat města a regiony krátkých vzdáleností. Šestnáctero pro navrhování udržitelného města krátkých vzdáleností zní:

 1. Město krátkých vzdáleností je polycentrické. Centra jsou lokalizována v ohniscích obsluhovaných území, jsou hierarchicky uspořádána, koncentrují obslužné aktivity a jsou navzájem propojena kapacitní hromadnou dopravou.
 2. Budovy ve městě jsou nositeli informací: hmoty a objemy budov vedou člověka ve městě k cíli.
 3. Řídicím systémem města je systém veřejných prostranství – spojitý systém uzlů, náměstí a parků propojených ulicemi a cestami.
 4. Charakter náměstí a ulic je determinován využitím, aktivností a mírou otevřenosti parteru přiléhající zástavby.
 5. Šířky ulic a velikosti náměstí odpovídají jejich účelu a tomu, kolik lidí je využívá.
 6. Pěší trasy jdou po terénu a plynule spojují zdroje a cíle pohybu. Naproti tomu auta mohou zatáčet a jezdit do kopce i z kopce. Pro návrh systému pěších cest jsou nejdůležitějšími místy zastávky hromadné dopravy.
 7. Občanské vybavení každodenní potřeby je v pěší docházkové vzdálenosti z místa bydliště.
 8. Každá ulice a cesta vedou odněkud někam. Pokud nepokračují, směřují alespoň vizuálně k nějakému pohledovému cíli.
 9. Městská obchodní třída s živým pěším provozem není delší než dvě stanice tramvaje.
 10. Význam budovy je vyjádřen jejím umístěním vůči veřejnému prostranství a uspořádáním prostranství.
 11. Nároží budov jsou komerčně nejatraktivnější místa v ulici.
 12. Po obou stranách ulice má zástavba souladný charakter.
 13. Je-li obytná zástavba na jedné straně ulice spojitá (uzavřená), obytná zástavba na protější straně ulice má být otevřená.
 14. Komerční využití parteru vyžaduje úroveň podlahy obchodních místností v úrovni přilehlého chodníku. Naopak obytné využití vyžaduje zvýšené přízemí.
 15. Odstavování aut obyvatel ve veřejném prostranství devastuje jeho obytnost a je příznakem méně kvalitního bydlení.
 16. Největší urbanistickou hodnotou bytu je jeho oslunění a výhled z něj (do zeleně, na vodu, dálkový výhled).
Modul prostorové plánování – Mnichovo Hradiště – strategie a územní plán. Strategie připravuje město, které zažívá boom prosperity díky blízké škodovácké Mladé Boleslavi, na samostatnější a vyváženější budoucnost. Územní plán se zaměřuje na revitalizaci a recyklaci urbánních ploch a zabývá se vesnickými sídly, jejich dostupností z města, vybavením a zapojením do krajiny. Autoři: Petr Rejnuš, Anna Vinklárková – problémová mapa.
Naše oblíbené téma překonávání bariér ve městě se tentokrát soustředilo na pražskou severojižní magistrálu. Z nabízených lokalit, které magistrála krájí, si studenti vybrali pankrácké předmostí Nuselského mostu až po náměstí Hrdinů a prostor mezi Budějovickým náměstím a Brumlovkou. Na Pankráci se studenti pokusili magistrálu obejít městskými třídami a zajistit komfortní přechody přes ni v uzlových prostorech. Autoři: Jan Bittner, Jitka Kojanová, Make Pankrác great again – koncept řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková