S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Lipnice nad Sázavou, planiny pod hradem

Barbora Flösslová, Viola Hortová

Anotace

Obec Lipnice nad Sázavou je místo plné potenciálu. Nachází se zde historické památky i krásná krajina kolem. V našem konceptu pro planiny pod hradem vnímáme obec jako ulitu a rozvíjíme ji od středu až po hranice katastrálního území. Navrhujeme zde lepší propojení významných objektů ve středu obce a odklonění automobilové dopravy z náměstí. V zemědělské části katastrálního území bychom chtěli doplnit chybějící stromořadí, obnovit sad a propojit vizuálně zemědělkou část s obcí. Obnažujeme zatrubněné toky, přidáváme remízky a meze a navrhujeme celkové zmenšení polních ploch vycházející z historie. Tím bychom mohli dosáhnou menší eroze a lepšího vsakování do podzemních vod. Součástí konceptu je také obnova historických cest vedoucích územím a vytvoření míst pro odpočinek v krajině.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.