Ateliér I – velké měřítko

Krajina, sídlo a člověk

Smyslem prvního ateliéru je seznámit studenty s navrhováním ve velkém, krajinném měřítku. Cílem je studenty naučit přemýšlet o svých návrzích holisticky, tak aby přistupovali k navrhování strukturálním způsobem, ve které budou schopni vnímat jednotlivé prvky, jako integrální součást celku. Během semestru bude kladen důraz na analytickou práci v terénu, a to v různých typech krajiny (v krajině krajinářsky komponované, v kulturní zemědělské krajině, i v krajině průmyslově zdevastované, okolí vodních toků atp.).

Ateliér bude mít dvě, avšak navzájem propojené části. V analytické části student vypracuje tzv. problémovou mapu. Ta zohlední environmentálních faktory (jako vegetaci, hydrologii, geologii, klima – převažující větry atp.) a kulturní vazby. Tyto budou součástí závěrečné grafické prezentace. K práci bude připojen text objasňující principy návrhu. Vizualizace bude z ptačí perspektivy nebo axonometrie a několik perspektiv
z normálního horizontu. Povinně bude zpracován model ve vhodném měřítku. Topografické informace - vrstevnice musí být součástí projektu. Součástí návrhu bude druhová skladba vegetace a typické detaily výsadby stromů a keřů. 

Požadované výsledky

Portfolio (rešerše, analýza zadání a programu, dokumentace procesu včetně datování), perspektivy, návrh na digitálním nosiči, model ve vhodném měřítku, plakát dle instrukcí vedoucího ateliéru.

520AT1KA Ateliér I - velké měřítko si mohou studenti programu KA a AUKA zapisovat v ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta, Trevisan.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.