Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta UK

Jana Gallistlová

Anotace

Objekt se nachází ve východní části zahrad Emauzského opatství. Svou hmotou doplňuje již stávající zástavbu ve Vyšehradské ulici. Jedná se o objekt Univerzity Karlovy, Katolickou teologickou fakultu. Z Vyšehradské ulice má budova jednotný ráz díky vnějšímu plášti. Skrz tuto konstrukci je patrné členění budovy do čtyř traktů. Výrazněji je toto rozdělení patrné z Emauzských zahrad. Každý z těchto traktů má specifické určení. Směrem od jihu jsou to učebny, kabinety, děkanát a knihovna. Hlavní osu budovy tvoří chodba s hygienickým zázemím.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.