Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta UK

Bc. Jana Gallistlová

Anotace

Objekt se nachází ve východní části zahrad Emauzského opatství. Svou hmotou doplňuje již stávající zástavbu ve Vyšehradské ulici. Jedná se o objekt Univerzity Karlovy, Katolickou teologickou fakultu. Z Vyšehradské ulice má budova jednotný ráz díky vnějšímu plášti. Skrz tuto konstrukci je patrné členění budovy do čtyř traktů. Výrazněji je toto rozdělení patrné z Emauzských zahrad. Každý z těchto traktů má specifické určení. Směrem od jihu jsou to učebny, kabinety, děkanát a knihovna. Hlavní osu budovy tvoří chodba s hygienickým zázemím.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný