Bakalářská práce – BP (AU)

Podrobné informace o průběhu a požadovaných výstupech jsou obsaženy ve Směrnici děkana a dalších dokumentech zveřejněných na www fakulty v příslušném semestru.

Ateliérová zadání ve všech semestrech magisterského stupně studia vyžadují kontinuální účast na konzultacích a presentacích. Součástí práce je rozbor řešené lokality/území, řešení širších vztahů, případně rešerše realizovaných projektů obdobného charakteru.

Veškeré detaily průběhu semestru a odevzdání jsou specifikovány v zadání ateliérové práce. Kritérii hodnocení je účast na konzultacích a prezentacích, projevení získaných znalostí a dosažení schopnosti jejich aplikace v oblasti architektonické tvorby, od koncepce přes vlastní návrh až po jeho prezentaci, včetně písemného i verbálního projevu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková