S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Revitalizace Albertova

Martin Bouček

Anotace

V práci se zabývám revitalizací území na Pražském Albertově. Pražská čtvrť Albertov se nachází na zemědělských pozemcích klášterů, které na Albertově stále existují, a z části i určují jeho dnešní podobu. Jejich působnost byla však na konci 19. století narušena vznikem nové univerzitní čtvrtě. Většina rozlohy je proto dnes naplněna převážně Univerzitními bloky biologického a medicínského zaměření. Vnitřní struktura území je pravidelná, mřížkovitá, avšak po obvodu území se nachází bujná vegetace, která vytváří určitou bariéru pro rozvoj veřejného prostoru. Poměrně velký význam hraje v území i přítomnost hradeb Nového města, které vnáší do tohoto území i určitou atypičnost oproti okolním čtvrtím, které jsou mnohem homogenněji napojeny na své okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.