Výstava ateliérových prací

Revitalizace Albertova

Bc. Martin Bouček

Anotace

V práci se zabývám revitalizací území na Pražském Albertově. Pražská čtvrť Albertov se nachází na zemědělských pozemcích klášterů, které na Albertově stále existují, a z části i určují jeho dnešní podobu. Jejich působnost byla však na konci 19. století narušena vznikem nové univerzitní čtvrtě. Většina rozlohy je proto dnes naplněna převážně Univerzitními bloky biologického a medicínského zaměření. Vnitřní struktura území je pravidelná, mřížkovitá, avšak po obvodu území se nachází bujná vegetace, která vytváří určitou bariéru pro rozvoj veřejného prostoru. Poměrně velký význam hraje v území i přítomnost hradeb Nového města, které vnáší do tohoto území i určitou atypičnost oproti okolním čtvrtím, které jsou mnohem homogenněji napojeny na své okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov